Ju­vel­en i Thailands

BT - - REJSER - PHUKET

BA­DE­FE­RIE De før­ste turi­ster kom til Phuket i 1970er­ne, og da først Ro­ger Mo­o­re i skik­kel­se af James Bond hav­de væ­ret for­bi med sin gyldne pi­stol, be­gynd­te det at gå stærkt. I pe­ri­o­der må­ske og­så for stærkt. Skep­ti­ke­re be­gynd­te at snak­ke om, at øen me­get vel kun­ne en­de som Asi­ens svar på Mall­orca, den­gang Mid­del­hav­sø­en var ved at gå til i bil­ligt ho­tel­byg­ge­ri og mas­se­turis­me. Så slemt er det da og­så gå­et nog­le ste­der. Men selv om øen er min­dre end Born­holm, og hvert år al­li­ge­vel by­der vel­kom­men til fle­re end seks mil­li­o­ner turi­ster, så har øen sta­dig mas­ser af hyg­ge­li­ge hjør­ner, skøn­ne stran­de og end­da og­så stor­by­ag­ti­ge op­le­vel­ser, hvor man ik­ke be­hø­ver kæm­pe med an­dre om plads til ba- de­hånd­klæ­det og ved café­bor­de­ne.

Et af de fre­de­lig­ste ste­der er Spies’ resort – Sun­pri­me Ka­ma­la Beach – som lig­ger di­rek­te ved en af øens fi­ne­ste stran­de og klart er det po­pu­læ­re­ste rej­se­mål på Phuket hos char­ter­gi­gan­ten. Dan­sker­nes fo­re­truk­ne Spies send­te si­ne før­ste char­ter­gæ­ster til Phuket i 1980er­ne, og Thailand har si­den fast­holdt sin po­si­tion som dan­sker­nes fo­re­truk­ne over­søi­ske desti­na­tion. Og det er net­op på Ka­ma­la Beach, at hver an­den Spies- gæst væl­ger at tjek­ke ind på kon­cer­nens po­pu­læ­re­ste fe­rie­kon­cep­ter Sun­pri­me el­ler Sunwing. I øv­rigt det ene­ste sted i ver­den, hvor de to me­get for­skel­li­ge resort- ty­per lig­ger si­de om si­de. Men næp­pe det sid­ste. En ty­de­lig trend hos char­ter­turi­ster­ne er nem­lig, at fle­re og fle­re væl­ger at ta­ge af sted sam­men tre ge­ne­ra­tio­ner – f. eks. of­te i for­bin­del­se med en rund fød­sels­dag – og så væl­ger bedste­for­æl­dre­ne det fre­de­li­ge og skønt til­ba­ge­læ­ne­de Sun­pri­me kon­cept, mens børn og bør­ne­børn kan gi­ve den gas med bør­ne­klub, Lo­lo og Ber­nie og mas­ser af ak­ti­vi­te­ter på Sunwing.

Det er imid­ler­tid ik­ke kun det grå guld, der fin­der vej til Sun­pri­me Ka­ma­la Beach. Mas­ser af un­ge par flet­ter fin­gre ved og i den hånd­fuld af be­ha­ge­li­ge po­ols, der som ju­vel­er lig­ger lok­ken­de smukt ind­pas­set i de præg­ti­ge ha­ve­an­læg. Amor­i­ner­ne blom­strer imid­ler­tid og­så hos de man­ge sølv­bryl­lupspar, der sy­nes at gen­fin­de lidt af den ung­dom­me­li­ge li­den­skab i tro­pe­so­len.

Her er at­mos­fæ­ren lin­dren­de af­slap­pet, og det ene­ste, man be­hø­ver be­kym­re sig om, er, hvor­når det er tid til at ven­de sig på sol­sen­gen, så man og­så bli­ver brun på den an­den si­de.

Apro­pos net­op sol­sen­ge, så er det

REJSEINFO

Trans­port:

Spies har om vin­te­r­en ugent­li­ge di­rek­te char­ter­fly til Phuket. Fly­ve­ti­den er ca. 11 ti­mer, og bus­trans­fer til Sun­pri­me- ho­tel­let ta­ger små tre kvar­ter.

Stor mor­gen­mads­buf­fet er in­klu­de­ret, li­ge­som der er mu­lig­hed for helpension. Men det er næ­sten synd, hvis man ik­ke væl­ger of­te at gå ud at spi­se. Thailand og Phuket skal nem­lig og­så op­le­ves med kniv og gaf­fel.

15 da­ge med af­rej­se 23. fe­bru­ar: 24.898 kr.

Mad:

Pris:

et lidt øm­tå­le­ligt em­ne for såvel turi­ster som lo­ka­le. Kam­pen om sol­sen­ge­ne De fær­re­ste turi­ster sy­nes at gå ret me­get op i, at Thailand i dag re­elt er et mi­li­tær­dik­ta­tur, el­ler at lan­det be­fin­der sig midt i en vold­som øko­no­misk og po­li­tisk kri­se. Nog­le eks­per­ter ta­ler end­da om, at den si­a­me­si­ske kat sy­nes at ha­ve ud­le­vet si­ne ni liv, og at Thailand - tid­li­ge­re Si­am - i dis­se år må se sig over­ha­let in­denom af blandt an­dre Viet­nam. Un­der den smi­len­de over­fla­de er Thailand et split­tet sam­fund med en ind­komst- og for­mu­e­for­de­ling, der er enormt skæv. Iføl­ge den dan­ske am­bas­sa­dør i lan­det, Mi­ka­el H. Win­ter, er lan­det i dag det mest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.