Pa­ra­dis

BT - - REJSER -

uli­ge sam­fund af al­le i Øst­a­si­en, og selv om mi­li­tæ­ret ny­der stor respekt og kom til mag­ten på en bøl­ge af util­freds­hed og krav om re­for­mer, så ska­ber det og­så nervø­si­tet, når selv­sam­me mi­li­tærjun­ta ind­kal­der kri­ti­ke­re til så­kald­te » hold­nings­ju­ste­rings­sam­ta­ler « .

Den slags fyl­der ik­ke ret me­get for de fle­ste turi­ster, når man lig­ger, sve­den­de i so­len, og lidt fum­le­fin­gret har ri­ge­ligt at slås med i for­hold til en » hold­nings­ju­ste­ring « af sol­sen­gen.

Til gen­gæld fik det for al­vor turi­ster­ne op af selv­sam­me sol­sen­ge, da mi­li­tæ­ret – på Phuket i skik­kel­se af flå­den – gan­ske hård­hæn­det ryd­de­de op på bl. a. øens stran­de, og smed pri­va­te ak­tø­rer, der ef­ter­hån­den hav­de lagt lidt for vold­somt be­slag på of­fent­lig ejen­dom med bl. a. sto­re om­rå­der med strandcaféer og sol­sen­ge, på po­r­ten. Fort­sat sy­nes det ik­ke mu­ligt at op­snu­se så me­get som en en­kelt ær­lig strand- sol­seng på øen. Til gen­gæld er der kom­met fart i ud­lej­nin­gen af helt enk­le, tyn­de strand­madras­ser – og pa­ra­sol­ler na­tur­lig­vis. Van­de­ne er delt Flå­dens ag­gres­si­ve frem­færd har så at si­ge delt van­de­ne. Bå­de lo­kalt som blandt turi­ster. Man­ge lo­ka­le er gla­de for, at der er ble­vet ryd­det op og at det, man be­teg­ner som strand­ma­fi­a­en, er ble­vet sat på plads, mens an­dre har mi­stet de­res le­ve­brød.

Turi­ster­ne er delt mel­lem dem, der sav­ner ma­ge­lig­he­den og op­vart­nin­gen, og dem, der me­ner, at stran­de­ne nu lyk­ke­lig­vis lig­ner sig selv igen, fra før turis­men for al­vor tog fart.

Et an­det strand­pro­blem pres­ser sig og­så på, nem­lig de lar­men­de jetski, som ik­ke mindst i be­røm­te og be­ryg­te­de Pa­tong, med bå­de hek­tisk shop­ping og nat­te­liv, har gjort stran­den til et livs­far­ligt sted at op­hol­de sig. Ind og ud mel­lem ba­den­de går det på de lar­men­de og farlige jetski, der ekvi­li­bri­stisk, men of­te helt uden om­tan­ke for an­dre, og­så ka­stes helt op på stran­den. Ufat­te­ligt, at selv­sam­me mi­li­tær og strand­po­li­ti, der med stor nid­kær­hed fa­rer frem over­for strand­sæl­ge­re, sol­sen­ge- ud­le­je­re og caféer ik­ke stop­per det cir­kus. Men trods mas­siv kri­tik i øens en­gelsk­spro­ge­de me­di­er gri­bes der ik­ke ind – år­sag? Ud­talt kor­rup­tion, me­ner man­ge.

Hel­ler ik­ke det be­hø­ver man imid­ler­tid tæn­ke over som gæst på Sun­pri­me Ka­ma­la Beach. Ef­ter strand­t­u­ren, og en må­ske min­dre ma­ge­lig ti­me el­ler to på et ba­de­hånd­klæ­de i san­det, er der ba­re få me­ter op til resor­tets be­ha­ge­li­ge sol­sen­ge og po­ol­ba­rer. Må­nen kys­ses god­nat Me­get læn­ge­re er der hel­ler ik­ke til de mo­bi­le små­køk­ke­ner, der fin­des li­ge uden for resor­tets om­rå­de, og som nu er ble­vet for­vist til tid­li­ge­re p- plad­ser. Næ­sten på stran­den til høj­re for resor­tet, når man står og kig­ger ud over van­det, lig­ger og­så en halv snes glim­ren­de re­stau­ran­ter og ba­rer. Om­rå­det er hyg­ge­ligt, stil­le og ro­ligt, uden næv­ne­vær­dig tra­fik, og det er mu­ligt at hø­re bøl­ger­nes stil­le skvul­pen og vin­dens vej­en i pal­mer­ne. Til ven­stre fin­des en smu­le stør­re turist­ga­de, men end­da gan­ske over­sku­e­lig, og ik­ke en stør­re mund­fuld, end at man selv som ube­fa­ren over­søisk turist be­hø­ver klø­jes i tin­ge­ne. Stam­re­stau­rant Ka­ma­la Beach er med an­dre ord et op­lagt valg før­ste gang, man læg­ger vej­en for­bi det thailand­ske even­tyr. Men pas på, et stort an­tal stam­kun­der ty­der på, at den ene bid nemt ta­ger den an­den.

Som og­så på det, der blev min lil­le stam­re­stau­rant: Hey Ha, små hund­re­de me­ter fra Sun­pri­me, der by­der gæ­ster­ne vel­kom­men med en­kel og mo­der­ne in­dret­ning og stran­dens må­ske mest ser­vi­ce­min­de­de per­so­na­le – og selv­føl­ge­lig su­per læk­ker mad. Of­te med frisk fisk som da­gens til­bud.

En stor gril­let red snap­per til ba­re 200 bath ( ca. 40 kr.), el­ler da­gens sto­re fi­ske­an­ret­ning med red snap­per, re­jer og blæks­p­rut­te til 400 bath ( ca. 80 kr.)

Til den pris er der sik­kert og­så råd til en god­natdrink, in­den den kor­te tur hjem langs van­det. Og ale­ne den tur og ud­sigt er næ­sten he­le rej­sen værd. For ude over den dyb­sor­te bugt lig­ger må­nen af­slap­pet på ryg­gen, mens en en­kelt lyslan­ter­ne er på vej i sit lyd­lø­se svæv for at kys­se god­nat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.