Spar på ge­by­ret Fly­rej­se.

BT - - REJSER -

GU­I­DE al­le mu­li­ge til­valg – og li­ge plud­se­lig er den bil­li­ge fly­bil­let slet ik­ke så bil­lig.

Der­for har BT Rej­ser fun­det de bed­ste tips til, hvor­dan du med lidt for­be­re­del­se og snil­de kan spa­re man­ge pen­ge på din fly­rej­se. CHECK KUN DIN KUF­FERT IND ÉN VEJ. Hvis du al­le­re­de før af­rej­se ved, at du som en an­den Julia Ro­berts i Pret­ty Wo­man kom­mer til at shop­pe dig til en ny gar­dero­be, kan du li­ge­så godt kø­be en bil­lig kuf­fert til at trans­por­te­re det he­le hjem i, frem for at be­ta­le for at tjek­ke en halv­tom kuf­fert ind på af­rej­sen.

Lån even­tu­elt lidt plads i din rej­se­part­ners kuf­fert, hvis hånd­ba­ga­gen ik­ke er nok, og del be­spa­rel­sen i ga­ten. At tjek­ke en kuf­fert ind ko­ster ty­pisk mel­lem 250 og 400 kr. for én vej. CHECK DIN KUF­FERT IND HJEM­ME­FRA. Husk i det he­le ta­get al­tid at tjek­ke ba­ga­gen ind on­li­ne, da det f. eks. hos Norwe­gi­an er halv pris sam­men­lig­net med pri­sen for at gø­re det i luft­hav­nen. Hvis du for­try­der ik­ke at ha­ve købt plads til din kuf­fert i før­ste om­gang, kan det dog sta­dig ret­tes. TJEK FOR OVER­VÆGT HJEM­ME­FRA. Det kan be­ta­le sig at fin­de ba­de­væg­ten frem, før man får ve­jet sin ba­ga­ge i luft­hav­nen. Over­vægt kan ko­ste mel­lem cir­ka 70 og 400 kr. pr. ki­lo. DROP VALG AF FLY­SÆ­DE. Det er selv­føl­ge­lig rart at vi­de, at man kan sid­de ved si­den af sin rej­se­part­ner i fly­et, men det kan hur­tigt bli­ve en dyr luksus. Sær­ligt på de over- søi­ske rej­ser, hvor pri­ser­ne er op til 240 kr. pr. vej.

Du kan sta­dig fin­de en må­de at sid­de ved si­den af din rej­se­part­ner på – helt gra­tis – iføl­ge ma­ga­si­net Eu­ro­man, der har un­der­søgt sa­gen: Når fly­et er åbent for check- in, check­er du ind hjem­me­fra, og så får du au­to­ma­tisk til­delt et sæ­de. Når du så står i luft­hav­nen, klar til af­rej­se, væl­ger du funk­tio­nen på ind­check­nings­au­to­ma­ten, der hed­der » byt sæ­de « . Så kan du væl­ge et bed­re sæ­de el­ler et sæ­de ved si­den af din rej­se­part­ner.

Det­te tri­ck vir­ker dog kun, hvis al­le de an­dre pas­sa­ge­rer ik­ke har for­hånds­boo­k­et sæ­der­ne - så man skal stå tidligt op. BE­TAL FLY­BIL­LET­TEN MED HÆ­VE­KORT. Be­ta­ler du med kre­dit­kort, kan du godt reg­ne med, at pri­sen bli­ver to- tre pro­cent hø­je­re, end hvis du be­ta­ler med hæ­ve­kort. BE­TAL FLY­BIL­LET­TEN MED KRE­DIT­KORT - OG SPAR PÅ REJSEFORSIKRINGEN. Om­vendt er det en god idé net­op at be­ta­le med kre­dit­kort for at spa­re pen­ge på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.