Fi­re an­dre go­de fifs, der sik­rer bil­li­ge­re fly­bil­let­ter

BT - - REJSER -

SØG PÅ EN­KELT­BIL­LET­TER. Iføl­ge rej­se­sø­ge­ma­ski­nen Tra­vel­mar­ket kan det be­ta­le sig at dob­belt­tjek­ke rej­se­sø­ge­ma­ski­ner­nes sø­ge­re­sul­tat med en søg­ning på to en­kelt­bil­let­ter, ef­ter at du har søgt på pri­sen for en re­tur­bil­let. Nog­le gan­ge kan du på den må­de sam­men­sæt­te en kom­bi­na­tion, der er bil­li­ge­re. HOLD FE­RIE, NÅR AN­DRE AR­BEJ­DER. Hvis du er op­sat på at kom­me til f. eks. Bang­kok, men er flek­si­bel an­gå­en­de af­rej­se­da­to­en, så be­nyt rej­se­sø­ge­ma­ski­nen Tra­vel­mar­kets prisover­sigt, Dansk Flyin­dex. Her kan du sam­men- lig­ne pris­ud­vik­lin­gen for fly­rej­ser til 20 eu­ro­pæ­i­ske og in­ter­kon­ti­nen­tale desti­na­tio­ner over et gi­vent tids­rum, så du ved, hvor­når bil­let­ter­ne er bil­ligst.

Med ek­semp­let med rej­sen Kø­ben­havn - Bang­kok er gen­nem­snits­pri­ser­ne om­kring jul og nytår på om­kring 6- 7000 kr., mens sam­me tur ko­ste­de ca. 4000 fra sep­tem­ber til star­ten af de­cem­ber sid­ste år. BE­NYT FLE­RE REJSESØGEMASKINER. De sø­ger al­le net­tet igen­nem for de bed­ste til­bud, men får al­li­ge­vel for­skel­li­ge re­sul­ta­ter.

F. eks. vi­ser en hurtig stikprø­ve, at en rej­se fra Kø­ben­havn til Lon­don med Ry­a­nair søgt på Sky­pi­ck­er var ca. 50 kr. dy­re­re, end det bil­lig­ste re­sul­tat med sam­me søg­ning på Mo­mon­do.

Om­vendt var Sky­pi­ck­ers re­sul­tat knap 700 kr. bil­li­ge­re end Mo­mon­dos på sam­me søg­ning af en en­kelt­bil­let fra Kø­ben­havn til Los An­ge­les ( USA). Rej­se­ti­den på til­bud­det fra Sky­pi­ck­er var til gen­gæld et par ti­mer læn­ge­re. KØB UNGDOMSBILLETTER: Er du - el­ler di­ne børn - un­der 26 år, har bå­de SAS og Norwe­gi­an sær­lig favorable til­bud. Hos beg­ge sel­ska­ber kan man sø­ge spe­ci­fikt ef­ter ungdomsbilletter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.