Der­for skul­le han vin­de

BT - - BT GULD - HYL­DEST

Han har og­så vun­det si­ne kol­le­ga­er og lan­dets øver­ste le­de­res respekt for si­ne be­drif­ter i 2015.

Det er nem­lig ik­ke så of­te, at man ser en dansk sport­s­mand, der tri­um­fe­rer to gan­ge på OL- di­stan­cer. Det er især det dob­bel­te VM- guld, som bli­ver frem­hæ­vet, når ta­len fal­der på René Hol­ten Poul­sen som idræts­u­dø­ver. JE­A­NET­TE OT­TE­SEN, SVØM­MER: » Jeg ved ik­ke sær­ligt me­get om ro­ning, men jeg er al­li­ge­vel me­get im­po­ne­ret af René Hol­ten Poul­sen og hans flot­te præ­sta­tio­ner i år. Det er jo en sport, der li­ge­som min egen, kræ­ver enormt me­get fy­sisk ar­bej­de. Og det har jeg stor respekt for. Men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.