Til­lyk­ke til en me­ster

BT - - BT GULD -

TIL­LYK­KE TIL RENÉ Hol­ten Poul­sen, som jeg i af­tes i Her­ning hav­de for­nø­jel­sen at over­ræk­ke vin­der­check­en på 25.000 kro­ner som det hånd­gri­be­li­ge tegn på, at han nu kan kal­de sig for vin­der af BT Guld, spor­tens egen pris.

René Hol­ten Poul­sen var en bå­de su­veræn og fortjent vin­der af pri­sen.

Med kårin­ger kan man selv­føl­ge­lig al­tid væ­re ue­nig. Ja, man kan me­ne, om an­dre hav­de fortjent det me­re, det er ri­me­ligt nok. Men jeg er bå­de stolt og tryg ved den kon­klu­sion, som vo­res ko­mité be­stå­en­de af 40 af dansk idræts stør­ste sport­s­folk her er kom­met frem til.

At­le­ter­ne var ik­ke i tvivl, da de blev bedt om at for­hol­de sig til, hvem der mar­ke­re­de sig ek­stra­or­di­nært i sport­sår­et 2015. Det er fag­folk, der ved, hvad det kræ­ver at kon­kur­re­re på hø­je­ste ni­veau, der her har talt, og der­for er pri­sen så spe­ci­el, og der­for har René Hol­ten Poul­sen grund til at væ­re stolt.

René Hol­ten Poul­sen er en her­lig bram­fri re­præ­sen­tant for sin sport. Han ta­ler rent og li­ge ud af po­sen, når man ta­ler med ham. Jeg op­le­ve­de det selv i den for­gang­ne uge, da jeg la­ve­de et læn­ge­re in­ter­view med René Hol­ten Poul­sen og blandt an­det hør­te ham si­ge, at han selv­føl­ge­lig vil­le ha­ve stemt på sig selv i kon­kur­ren­cen, hvis han kun­ne. For han men­te ær­ligt talt, at han hav­de le­ve­ret årets stør­ste præ­sta­tion.

Det men­te man­ge alt­så sam­men med ham.

Ka­ja­kro­e­ren blev næ­sten me­re kendt, da han ved OL i 2012 blev num­mer fi re og fi k kaldt sin nor­ske kon­kur­rent og ba­ne­mand for en gam­mel kra­ge, end da han fi re år tid­li­ge­re vandt OL- sølv i Bei­jing.

Jeg bå­de hå­ber, tror ( og un­der), at René Hol­ten Poul­sen i Rio om godt et halvt år igen bli­ver hi­sto­ri­en om si­ne præ­sta­tio­ner og ik­ke om den gam­le kra­ge. Jeg hå­ber og­så – og har stor respekt for – at han ik­ke er ble­vet me­re skræmt af op­stan­den om kra­ge- ud­ta­lel­se, end at han sta­dig ik­ke pak­ker si­ne ting unød­ven­digt ind. BT GULD- VIN­DE­REN ER ik­ke ba­re en me­ster – han er og­så en per­son­lig­hed.

Og­så et stort til­lyk­ke til Fre­de­rik An­der­sen, der hen­te­de mas­ser af stem­mer på at ha­ve le­ve­ret et in­ter­na­tio­nalt gen­nem­brud i den ame­ri­kan­ske NHL. Kol­le­ger­ne stem­te An­der­sen ind på en an­den­plads for den præ­sta­tion og an­er­kend­te der­med, at der og­så kan væ­re no­get ek­stra­or­di­nært i en præ­sta­tion, hvor man ik­ke nød­ven­dig­vis en­der med at vin­de gul­det.

Guld vandt Ma­ja Alm mas­ser af i 2015. Ori­en­te­rings­lø­be­ren hen­te­de tre guld­me­dal­jer ved VM og fl øj ind på en fl ot tred­je­plads i kam­pen om BT Guld. René Hol­ten Poul­sen var en bå­de su­veræn og fortjent vin­der af pri­sen

BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.