FEM ÅRS BT GU 2010 og 2011

Hi­sto­ri­en om BTs hæ­der­spris er hi­sto­ri­en om unik­ke præ­sta­tio­ner og per­son­lig­he­der. BT er gåe

BT - - BT GULD -

2010 - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

CA­RO­LI­NE VAR HELT

su­veræn, da den dan­ske sport­se­li­te i 2010 af­gav stem­mer til BT Guld. Den dan­ske pi­ge slut­te­de året som num­mer et på ver­dens­rang­li­sten eft er seks tur­ne­rings­sej­re, og det gav hen­de 94 stem­mer fra Dan­marks sport­se­li­te. Num­mer to, FC Kø­ben­havn, som var no­mi­ne­ret for avan­ce­men­tet fra Cham­pions Le­agu­es grup­pe­spil score­de ’ kun’ lidt over det hal­ve. Nem­lig 49 stem­mer.

» Det gør det ba­re til no­get ek­stra, når det er de an­dre sports­per­so­ner, der har sagt, at jeg skal ha­ve pri­sen. Jeg tror helt sik­kert, der er man­ge af dem, der føl­ger med i, hvad jeg la­ver af re­sul­ta­ter, og det er rart at vi­de, de er med mig, « lød det den­gang fra Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

2011 - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

SOM DEN FØR­STE

no­gen­sin­de vandt ten­ni­spi­gen BT Guld for tred­je år i træk. Men det holdt sær­de­les hårdt. Blot en en­kelt stem­me skil­te Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fra svøm­me­ren Je­a­net­te Ot­te­sen, som over­ra­sken­de hav­de vun­det VM- guld på 100 me­ter fri. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vandt pri­sen for at ha­ve be­holdt sin plads som num­mer et på ver­dens­rang­li­sten i ten­nis og un­der­vejs at ha­ve vun­det seks tur­ne­rin­ger på WTA Tou­ren.

» Det er jo helt vildt, at jeg er den før­ste til at vin­de tre år i træk, « jub­le­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der og­så send­te an­er­ken­del­se imod Je­a­net­te Ot­te­sen. » Jeg er så glad, og jeg vil og­så si­ge, at det var vir­ke­lig fl ot, hvad Je­a­net­te Ot­te­sen op­nå­e­de. «

2012 - Las­se Nor­man Han­sen

DEN FYN­S­KE CY­KEL­RYT­TER

gik fra en ukendt til­væ­rel­se som loven­de ba­ne­ryt­ter til en af de helt sto­re suc­ces­hi­sto­ri­er ved de olym­pi­ske le­ge i Lon­don 2012. Det var i OL- di­sci­pli­nen om­ni­um, at Las­se Nor­man Han­sen end­te øverst på po­di­et eft er en præ­sta­tion, som står til­ba­ge som et af dansk OL- hi­sto­ri­es mest im­po­ne­ren­de øje­blik­ke. Las­se Nor­man Han­sen rej­ste sig i som­me­rens OL i Lon­don fra et grimt sty rt i næst­sid­ste di­sci­plin, scratch, og hen­te­de en hel om­gang på fel­tet og end­te med at vin­de OL- guld i den sid­ste om­ni­um- di­sci­plin, en­kelt­star­ten på én ki­lo­me­ter.

» Jeg sty rte­de, slog mig og tro­e­de, at jeg hav­de tabt det he­le. Men det var for tæt på til, at jeg vil­le la­de det gå galt, så det var ren vil­je, der var min ben­zin, og som end­te med at kø­re mig til­ba­ge og vin­de, « sag­de sej­r­her­ren, da han fi k over­rakt BT Guld.

Las­se Nor­man Han­sen vandt med pæn mar­gin ned til OL- vin­der­ne i let­vægts­dob­beltscul­ler, Ras­mus Qu­ist og Mads Ras­mus­sen samt Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen, som sam­men med bri­ti­ske Jo­nat­han Mur­ray blev sen­sa­tio­nel­le vin­de­re af Wim­b­ledons double­tur­ne­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.