ULD- VIN­DE­RE

Et i ar­ki­vet og gi­ver dig her de se­ne­ste fem års vin­de­re og re­ak­tio­ner­ne fra de­res sto­re dag

BT - - BT GULD -

2013 - Tom Kri­sten­sen

’ KON­GEN AF LE MANS’

vandt sit tred­je BT Guld eft er et fø­lel­ses­la­det år, der bød på nord­jy­dens ni­en­de Le Mans- ti­tel, men og­så to tragi­ske hæn­del­ser, der kom alt for tæt på. I marts 2013 sov Tom Kri­sten­sens far, Carl- Erik Kri­sten­sen, ind eft er læn­ge­re tids syg­dom, og ba­re fi re må­ne­der eft er om­kom den dan­ske ra­cer­kø­rer Al­lan Si­mon­sen eft er et vold­somt sam­men­stød på Le Mans­ba­nen. Trods tå­rer og stær­ke fø­lel­ser for­må­e­de Tom Kri­sten­sen al­li­ge­vel at hol­de ho­ve­d­et koldt og sæt­te Le Mans­re­kord med kar­ri­e­rens ni­en­de tri­umf i 24 ti­mers- lø­bet. Sej­ren i BT Guld var over­be­vi­sen­de. Tom Kri­sten­sen fi k 70 stem­mer, mens num­mer to, All Eng­land- vin­de­ren Ti­ne Baun, fi k 36 stem­mer.

» Det var mit bed­ste år rent per­son­ligt. Men det var og­så et svært år på grund af de ting, der ske­te uden for ba­nen, « lød det blandt an­det fra Mr. Le Mans i sej­rsta­len.

2014 - Ca­mil­la Pe­der­sen

TRIATLETEN CA­MIL­LA PE­DER­SEN

fra Es­b­jerg tog de­fi ni­tio­nen ’ fi gh­ter’ til helt nye høj­der, da hun i 2014 be­vi­ste, at in­tet er umu­ligt, hvis vilj­en er der. Et sty rt un­der en træ­nings­tur i sep­tem­ber 2013 send­te Ca­mil­la Pe­der­sen svæ­ven­de mel­lem liv og død. I 19 da­ge lå den se­je ve­stjy­de i ko­ma og frem­tidsprog­no­ser­ne var dy­stre. Men Ca­mil­la Pe­der­sen vil­le det an­der­le­des. Ik­ke ba­re gen­fandt hun før­lig­he­den, hun træ­ne­de sig og­så op på et fy­sisk ni­veau, som året eft er be­tød, at hun blev kro­net som ver­dens­me­ster i tri­at­lon i Ki­na. Det var et even­ty r, som hø­ste­de enorm sym­pa­ti og an­er­ken­del­se i bå­de ind- og ud­land.

» Det har væ­ret et vildt og me­get spe­ci­elt år for mig. Et år jeg al­drig vil glem­me. Men det, at jeg står her nu, er jo et be­vis på, at alt kan la­de sig gø­re, hvis man har tro­en på sig selv, « sag­de en lyk­ke­lig og stors­mi­len­de Ca­mil­la Pe­der­sen med vin­der­tro­fæ­et i hån­den i Her­ning.

Ca­mil­la Pe­der­sen vandt kne­bent for­an Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, som var no­mi­ne­ret for sin US Open fi - na­le­plads samt Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, der vandt EM- guld i 100 og 200 me­ter brystsvøm­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.