Tæt på EM- for­men

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GOD OF­FEN­SIV An­grebs­mæs­sigt im­po­ne­re­de her­re­lands­hol­det på ny, . da Nor­ge blev slå­et i Gol­den Le­ague i går. Men de­fen­sivt er der en del at ta­ge fat på in­den EM- pre­mi­e­ren mod Rusland på lør­dag. Det er det gam­mel­kend­te dan­ske pro­blem med of­fen­sivt for­svars­spil, der igen stik­ker ho­ve­d­et frem.

» Der er ik­ke man­ge af os, der er vant til at dæk­ke så off en­sivt til dag­lig, så vi har brug for lidt tid til at få det på plads, « er­ken­der play­ma­ke­ren Ras­mus Lau­ge.

» Det er en til­væn­nings­sag. Der- Det er dej­ligt at se, at vi kan skift e en hel kæ­de ud fra én halv­leg til en an­den, og at dem, der kom­mer ind, ba­re ta­ger over fra før­ste fl øjt for er det godt, at vi har tre Gol­den Le­ague- kam­pe mod hold med go­de en- mod- en- spil­le­re. Jo me­re, vi prø-

. ver det her, jo bed­re af­stemt bli­ver vi og­så, « spår han.

Lau­ge selv var et godt bil­le­de på det dan­ske spil som hel­hed mod nord­mæn­de­ne. Let på fød­der­ne, gen­nem­brud­s­stærk og godt sky­den­de i an­gre­bet, men sam­ti­dig med vel­voks­ne pro­ble­mer over for Es­pen Lie Han­sen i de­fen­si­ven. Flot bred­de » Jeg har haft en god halv­sæ­son i klub­ben, og det spil skal jeg ba­re ta­ge med til EM. For­svars­mæs­sigt skal og­så jeg væn­ne mig til den of­fen­si­ve stil, men jeg er glad for at få chan­cen, og nu må jeg hjem og kig­ge på, hvad jeg gør galt, « si­ger Lau­ge.

Han glæ­der sig over det fl ot­te an­grebs­fl ow og den im­po­ne­ren­de bred­de i det dan­ske an­grebs­spil.

Land­stræ­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son skift ede det me­ste af hol­det ud i pau­sen, uden at det kun­ne ses på spil­kva­li­te­ten.

» Det er dej­ligt at se, at vi kan skift e en hel kæ­de ud fra én halv­leg til en an­den, og at dem, der kom­mer ind, ba­re ta­ger over fra før­ste fl øjt. Det gør, at vi for­hå­bent­lig kan stå med et lil­le luksuspro­blem, når vi kom­mer af sted til EM. «

» Ge­ne­relt er der god gang i målscor­in­gen. Mod Nor­ge fi k vi gang i kon­tra­fa­sen og an­den­bøl­gen, og seks- mod- seks- spil­let sad og­så fi nt. Det kan vi ik­ke brok­ke os over, « ly­der det fra Ras­mus Lau­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.