Der­for er vi vil­de med Hen­rik

BT - - NYHEDER -

FOL­KE­LIG i sin nytårs­ta­le an­non­ce­re­de, at prins Hen­rik har valgt at gå på pen­sion. Den dan­ske fol­kesja­el For det ram­mer nem­lig li­ge ind i den dan­ske fol­kesja­el, når prins­ge­ma­len ta­ger ale­ne på Chri­sti­a­nia uden livvag­ter, som han gjor­de i de­cem­ber 2013, el­ler når han til en gal­la­mid­dag i Ver­dens­na­tur­fon­den kla­e­der sig ud som en panda og dril­ler Dron­nin­gen og ga­ester­ne. Det for­kla­rer hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

»Det med for­mel­le ram­mer og eti­ket­te la­eg­ger vi ik­ke så stor va­egt på i Dan­mark i for­hold til an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de. Vi er me­re ufor­mel­le, vi har for la­engst lagt de hø­fli­ge til­ta­le­for­mer på hyl­den, så på den må­de pas­ser hans br­ud på eti­ket­ten fint med den dan­ske fol­kesja­el. Ik­ke kun i vo­res syn på kongehuset, men og­så det dan­ske sam­fund som hel­hed og den må­de vi om­gås hin­an­den,« for­kla­rer Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen. Bry­der med roy­al eti­ket­te Mens 41 og 34 pct. af de ads­purg­te i Gal­lup-un­der­sø­gel­sen er eni­ge el­ler over­ve­jen­de eni­ge i, at det er i or­den, at prins Hen­rik bry­der med den roy­a­le eti­ket­te, så er hen­holds­vis 10 og ot­te pct. over­ve­jen­de ue­ni­ge med el­ler di­rek­te imod prins Henriks br­ud på eti­ket­ten. Sin ti­tel og rol­le Dan­sker­ne har i an­dre un­der­sø­gel­ser gi­vet ud­tryk for et an­strengt for­hold til prins Hen­rik, men det skyl­des iføl­ge Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, at prins­ge­ma­len gen­tag­ne gan­ge har ud­trykt util­freds­hed med sin ti­tel og rol­le i kongehuset.

»Der er nog­le grund­lig­gen­de tra­di­tio­ner, som dan­sker­ne ik­ke sy­nes, han skal aen­dre på. Men når det dre­jer sig om hans rol­le in­den for ram­mer­ne i kongehuset, så sy­nes dan­sker­ne ge­ne­relt me­get bed­re om ham. På sin vis har han gjort kongehuset me­re fol­ke­ligt,« si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.