TA­GER MIL­LI­O­NER

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke ri­me­ligt, at man ta­ger så man­ge pen­ge fra dem, der la­ver ak­ti­vi­te­ter for de mest ud­sat­te børn, mens man gi­ver me­re til dem, der ar­ran­ge­rer fe­ster og de­bat-ar­ran­ge­men­ter Det vid­ner om un­der­hånds­af­ta­ler. Hvor­dan kan det va­e­re en åben og gen­nem­sig­tig pro­ces, når man i sid­ste øje­blik fjer­ner grund­la­get for et sta­bilt og ri­me­ligt til­skud til de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.