’Al­vor­lig an­kla­ge’ UD MED SPRO­GET

BT - - NYHEDER -

AF­VIS­NING For­man­den for Dansk Ung­doms Fa­el­les­råd Kas­per Sand Kja­er af­vi­ser, at or­ga­ni­sa­tio­nen tru­er med­lem­mer til tavs­hed i stri­den om tips­mid­ler­ne:

»Det kan jeg slet ik­ke gen­ken­de. Vi har sig­na­le­ret klart og ty­de­ligt, at folk kan si­ge, hvad de vil. Det er en me­get al­vor­lig an­kla­ge, og jeg er me­get ufor­stå­en­de over for den. For­lø­bet har va­e­ret langt, åbent, ind­dra­gen­de og er no­get af det mest de­mo­kra­ti­ske, jeg har va­e­ret med til,« si­ger for­man­den.

Er det i dis­se ti­der hen­sigts­ma­es­sigt at la­ve reg­ler, som be­ty­der, at vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner bli­ver be­skå­ret?

»Det er ik­ke til at si­ge, hvem der bli­ver skå­ret. Til­skud­de­ne af­ha­en­ger af, hvor­dan or­ga­ni­sa­tio­ner­ne ser ud, når de nye reg­ler tra­e­der i kraft.«

Men man er ble­vet eni­ge om en mo­del, hvor de po­li­ti­ske ung­doms­par­ti­er lig­ger i den øver­ste grup­pe. Hvor­for skal det va­e­re så­dan?

»Indtil nu har vi haft to grup­per. Der har va­e­ret et be­hov for fle­re grup­per. Og jeg er ik­ke enig i, at ung­doms­par­ti­er­ne nød­ven­dig­vis er bed­re stil­let i for­hold til Ung­dom­mens Rø­de Kors.«

Det bli­ver kaldt en ’un­der­hånds­af­ta­le’, når der i ok­to­ber plud­se­lig var et ’af­talt fler­tal’ for en an­den for­de­lings-mo­del end den, der var enig­hed om tid­li­ge­re på ef­ter­å­ret?

»Ar­bejds­grup­pen har vendt man­ge mo­del­ler, og det er først på det sid­ste mø­de, at man bli­ver en­de­ligt eni­ge.« Ud­over at va­e­re for­mand for Dansk Ung­doms Fa­el­les­råd er Kas­per Sand Kja­er og­så po­li­tisk ak­tiv so­ci­al­de­mo­krat. Ek­sem­pel­vis har han va­e­ret for­mand for Dan­marks So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Ung­dom i Kø­ben­havn.

Med den nye for­de­ling står Dan­marks So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Ung­dom (DSU) til at mod­ta­ge 121.000 kr. me­re. Hvor­dan hol­der du styr på, hvil­ken ka­sket du har på?

»Der er ik­ke no­gen, der ved, hvad no­gen får i til­skud. Jeg er først ble­vet valgt 5. de­cem­ber, og jeg har ik­ke sid­det i ar­bejds­grup­pen. Og i al­le sa­ger om DSU er jeg inhabil. Det er en si­tu­a­tion, vi al­tid har skul­let hånd­te­re,« si­ger Kas­per Sand Kja­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.