STJER­NEN OG NARKO-

BT - - NYHEDER -

HER­O­IN OG KO­KAIN me­xi­can­ske sku­e­spil­ler Ka­te del Ca­stil­lo og to an­dre me­xi­ca­ne­re, som ar­bej­der på en film om El Cha­po, mod Me­xi­co fra Los An­ge­les i USA. I Me­xi­co bli­ver de hen­tet i en mi­ni­bus, som kø­rer dem vi­de­re ud til en fly­ve­sta­tion, og ef­ter et par ti­mer lan­der de uden at vi­de, hvor de er. De ved kun, at det er her, El Cha­po be­fin­der sig, ef­ter at han flyg­te­de fra en over­vå­get fa­engsels­cel­le i juli.

»Det slår mig, hvor stor en ri­si­ko El Cha­po ta­ger for at mø­des med os. Vi har ik­ke haft bind for øj­ne­ne, og for en er­fa­ren rej­sen­de vil­le det ik­ke va­e­re umu­ligt at gen­ska­be tu­ren. Men gen­nem hans til­tro til Ka­te (del Ca­stil­lo, red.), op­le­ver vi en us­a­ed­van­lig til­lid,« skri­ver Se­an Penn i det ame­ri­kan­ske ma­ga­sin Rol­ling Sto­ne.

Den me­xi­can­ske sku­e­spil­ler Ka­te del Ca­stil­lo har va­e­ret i kon­takt med El Cha­po si­den 2012, hvor hun ud­tryk­te sin mi­stil­lid til den me­xi­can­ske re­ge­ring på Twit­ter. Sam­ti­dig send­te hun en op­for­dring til narko­ba­ro­nen, idet hun skrev: ’Hr. Cha­po. Vil­le det ik­ke va­e­re sejt, hvis du ind­led­te en tra­fik med ka­er­lig­hed?’. Det gik ik­ke ube­ma­er­ket hen, og Ka­te del Ca­stil­lo blev se­ne­re kon­tak­tet af en af El Cha­pos ad­vo­ka­ter, der for­tal­te, at narko­ba­ro­nen var in­ter­es­se­ret i at få sin hi­sto­rie for­talt på film.

Se­an Penn kom­mer ind i bil­le­det, da han i 2015 hø­rer om El Cha­pos flugt. Igen­nem en fa­el­les be­kendt kom han i kon­takt med Ka­te del Ca­stil­lo, og hun blev vej­en til El Cha­pos til­lid.

Al­le­re­de et par må­ne­der ef­ter be­fin­der de sig i Me­xi­co i sel­skab med Si­na­loa-kar­tel­lets mest magt­ful­de mand. Den ae­g­te va­re »Dér er han. Li­ge ved si­den af truck­en. Ver­dens mest be­røm­te flugt­fan­ge: El Cha­po – der er in­gen tvivl om, at det her er den ae­g­te va­re. Han ba­e­rer en af­slap­pet møn­stret sil­ke­skjor­te, sor­te je­ans, og han frem­står be­ma­er­kel­ses­va­er­digt soig­ne­ret for en mand på flugt,« skri­ver Se­an Penn i Rol­ling Sto­ne.

»Han ven­der sig om mod mig, og med et ven­ligt smil ra­ek­ker han sin hånd frem. Jeg ta­ger den. Han tra­ek­ker mig ind i et fa­der­ligt kram, ser mig i øj­ne­ne og by­der vel­kom­men på et spansk, alt for hur­tigt til mi­ne ører,« skri­ver sku­e­spil­le­ren.

Over en po­r­tion ta­cos forta­el­ler Se­an Penn om si­ne in­ten­tio­ner med in­ter­viewet. Om uden eg­ne hold­nin­ger at la­de det va­e­re helt op til la­e­ser­ne at vur­de­re sva­re­ne.

El Cha­po smi­ler varmt, og en fla­ske tequila kom­mer frem. Mens han ska­en­ker, si­ger El Cha­po: ’Jeg drik­ker nor­malt ik­ke, men jeg vil ha­ve en drink med jer’. Han spør­ger, om man­ge i USA ved, hvem han er, hvor­til Se­an Penn sva­rer: ’Oh, yeah’.

Fle­re ti­mer går. De spi­ser, drik­ker og ta­ler. El Cha­po er in­ter­es­se­ret i film­bran­chen og i, hvor­dan den fun­ge­rer, men er uim­po­ne­ret over det fi­nan­si­el­le ud­byt­te. Hvem vil dog ar­bej­de gra­tis? Han spør­ger og­så, hvor man­ge pen­ge, Se­an Penn tje­ner på ar­tik­len til Rol­ling Sto­ne.

EL CHA­PO OG SI­NA­LOA-KAR­TEL­LET De me­xi­can­ske kar­tel­ler sa­el­ger Si­na­loa me­nes at tje­ne tre mil­li­ar­der hvert år narko for fle­re mil­li­ar­der dol­lar om året på at kon­trol­le­re i USA. Iføl­ge den ame­ri­kan­ske hand­len af stof­fer som bl.a. ko­kain, re­ge­ring dre­jer det sig om 19-39 her­o­in, hash og met­ham­fe­ta­min, mia. dol­lar, mens det iføl­ge Me­xi­cos der smug­les over gra­en­sen til USA. re­ge­ring na­er­mer sig 64 mia. dol­lar. I 1993 blev El Cha­po an­holdt, Si­na­loa er Me­xi­cos stør­ste kar­tel, og men han fort­sat­te med at le­de kar­tel­let iføl­ge New York Ti­mes har kar­tel­let fra cel­len, indtil han syv år se­ne­re en stør­re om­sa­et­ning end Fa­ce­book. flyg­te­de, gemt i en vogn med Iføl­ge tal fra Hu­man Rights Watch er va­ske­tøj. I 2014 kom han end­nu en der si­den 2006 60.000 men­ne­sker, gang i fa­engsel, men al­le­re­de i juli der har mi­stet li­vet, mens 26.000 er 2015 flyg­te­de han igen. Den­ne gang for­s­vun­det pga. narko­kar­tel­ler­ne i be­stak han fa­engsels­che­fer, der Me­xi­co. ’over­så’, at El Cha­pos folk gra­ve­de en Si­na­loa er Me­xi­cos stør­ste narko­kar­tel. lang tun­nel un­der cel­len og hav­de Det blev op­ret­tet i Me­xi­co en mo­tor­cy­kel klar. I fre­dags blev i 1980er­ne af Pedro Avilés Pérez, han så for tred­je gang an­holdt. men i 1995 over­tog den nye ge­ne­ra­tion, og her blev Jo­aquín Guzmán – bed­re kendt som El Cha­po – ny le­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.