-BA­RO­NEN

BT - - NYHEDER -

»Jeg kun­ne se, at for ham var idéen om at ar­bej­de uden be­ta­ling kun for fjol­ser,« skri­ver Se­an Penn om re­ak­tio­nen.

Klok­ken fi­re om mor­ge­nen la­eg­ger El Cha­po sin arm om skul­de­ren på Se­an Penn, tak­ker for be­sø­get og går i seng. Se­an Penn får ik­ke det in­ter­view, han kom for. El Cha­po be­der ham i ste­det kom­me til­ba­ge ot­te da­ge ef­ter, og det fru­stre­rer ame­ri­ka­ne­ren.

Da­gen ef­ter fly­ver han sam­men med Ka­te del Ca­stil­lo til­ba­ge til Los An­ge­les, men han har lidt sva­ert ved at for­stå, hvad de net­op har op­le­vet.

»Vo­res ho­ve­d­er snur­rer. Har vi vir­ke­lig li­ge va­e­ret, hvor vi har va­e­ret? Med ham, vi har va­e­ret sam­men med? Det vir­ker som en us­a­ed­van­lig drøm, og på trods af plan­la­eg­nin­gen og rej­sen kun­ne jeg sta­dig ik­ke tro, at vi fak­tisk mød­te El Cha­po,« skri­ver Se­an Penn.

Ot­te da­ge se­ne­re rej­ser Se­an Penn til­ba­ge til Me­xi­co, men in­tet sker. Han be­slut­ter sig der­for for at sen­de spørgs­må­le­ne til El Cha­po i en kryp­te­ret mail. Re­tur får han et vi­deobånd med El Cha­pos svar. Et ud­pluk af in­ter­viewet kan la­e­ses her på si­der­ne.

Fre­dag 8. ja­nu­ar 2016 blev El Cha­po fan­get og ar­re­ste­ret.

IN­TER­VIEW Jo­aquín Guzmán vok­se­de op på far­men La Tu­na i Ba­diragu­a­to i Me­xi­co. Han vok­se­de op un­der tran­ge kår, og i en al­der af kun 15 år be­gynd­te han at in­ter­es­se­re sig for narko. En be­ska­ef­ti­gel­se, der skul­le vi­se sig at bli­ve hans le­ve­vej og sik­re ham tit­len som en af ver­dens mest magt­ful­de ma­end. Det forta­el­ler han i et eks­klu­sivt in­ter­view med den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Se­an Penn, der lør­dag blev bragt i ma­ga­si­net Rol­ling Sto­ne.

Se­an Penn be­søg­te narko­ba­ro­nen El Cha­po i Me­xi­cos bjer­ge i ok­to­ber sid­ste år, men det var ik­ke her, in­ter­viewet fandt sted, og der­for blev det ik­ke så kri­tisk, som sku­e­spil­le­ren hå­be­de på. El Cha­po valg­te i ste­det at sen­de sva­re­ne på vi­deo.

Hør. Alt hvad jeg gør, er at for­sva­re mig selv, in­tet an­det. Men ska­ber jeg bal­la­de? Al­drig.

Narko­han­del er al­le­re­de en del af kul­tu­ren, der stam­mer fra for­fa­ed­re­ne. Og ik­ke kun i Me­xi­co. Det er ver­den­s­oms­pa­en­den­de.

Nej, sir. Over­ho­ve­det ik­ke. For­di men­ne­sker, som de­di­ke­rer de­res liv til den­ne ak­ti­vi­tet, er ik­ke af­ha­en­gi­ge af mig. Til­freds med li­vet I in­ter­viewet an­er­ken­der narko­kon­gen, at stof­fer er øde­la­eg­gen­de, men at der for ham, ik­ke var an­dre ud­ve­je. Der­for er han og­så til­freds med sit liv i dag, og han kun­ne ik­ke fo­re­stil­le sig, at no­get skul­le va­e­re an­der­le­des.

El Cha­po be­sva­re­de Se­an- Pennspørgs­må­le­ne, in­den han blev an­holdt i fre­dags.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.