KEN­DIS-KLØF­TEN DY­BE­RE

BT - - NYHEDER -

Det va­ek­ker min­del­ser om nog­le epi­so­der i Eu­ro­pas hi­sto­rie, som vi ik­ke så ger­ne ser gen­ta­get

Så­dan lød det fra for­fat­ter Chri­sti­an Mørk i et in­ter­view med TV2, ef­ter han i et brev til In­ger Støj­berg hav­de ved­lagt sin far­mors ring. Chri­sti­an Mørks far­mor flyg­te­de sam­men med sin mand i 1860er­ne fra Ka­li­nin­grad i Rusland til Dan­mark.

Må jeg fo­re­slå, at man og­så klip­per hå­ret af lang­hå­re­de flygt­nin­ge og sa­el­ger det til paryk­ker – der lig­ger en for­mue og ven­ter på statskas­sen der? Ef­ter­hån­den tra­en­ger det el­lers fortra­eng­te f-ord, fa­scis­me, sig me­re og me­re på (...)

Sku­e­spil­chef Mor­ten Kirks­kov fra Det Kgl. Te­a­ter kri­ti­se­re­de i sar­ka­sti­ske ven­din­ger den dan­ske re­ge­rings flygt­nin­gepo­li­tik (Berlingske, 10. jan. 2016).

Det er så for­fa­er­de­ligt, at me­di­er­ne i ver­den sam­ler op på hi­sto­ri­er som hen­de idi­o­ten, der har la­vet de der ar­tik­ler i en li­ba­ne­sisk avis

I et ra­diopro­gram på P3 skød den dan­ske po­p­di­va Me­di­na med skar­pt mod ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) og flygt­nin­ge­an­non­cer­ne, som pry­de­de avi­ser i Mel­le­mø­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.