BLI­VER

BT - - NYHEDER -

Vi sid­der og er nog­le caf­fe­lat­te-el­sken­de skva­d­der­ho­ve­der, der me­ner, at vi skal la­de dem kom­me op til os, så vi kan hja­el­pe dem og gi­ve dem en bam­se. Nej, det nyt­ter ik­ke no­get!

Mo­de­eks­pert Jim Lyng­vild var i en vi­deo på Fa­ce­book i krigs­hu­mør mod de po­li­ti­ke­re, der vil­le ha­ve flygt­nin­ge til Dan­mark (21. sept. 2015)

Der er en klar ten­dens i ind­van­drerog flygt­nin­ge­de­bat­ten til, at de så­kald­te hu­ma­ni­ster frem­ha­e­ver de­res egen god­hed og stemp­ler os i den mod­sat­te lejr som sor­te, dy­stre og ky­ni­ske men­ne­sker

Sog­ne­pra­est og de­bat­tør Sø­ri­ne Got­fred­sen i et in­ter­view med Po­li­ti­ken i okt. 2015.

De vold­ta­ger de­res eg­ne børn. Det hø­rer man he­le ti­den. Pi­ger i mus­lim­ske fa­mi­li­er bli­ver vold­ta­get af de­res on­k­ler, de­res fa­e­tre el­ler de­res far

De­bat­tør og tid­li­ge­re for­mand for Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet Lars He­de­gaard har­ce­le­re­de i 2009 over mus­lim­ske ma­end, som, iføl­ge ham, vold­ta­ger de­res eg­ne døtre. I 2012 fri­kend­te Hø­jeste­ret ham for ud­ta­lel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.