Mor­der vil ud af fa­engs­let

BT - - NYHEDER -

PRØ­VE­LØSLA­DEL­SE? men vi må da ha­ve en til­lid til, at de psy­ki­a­te­re, vi har sat til at be­hand­le folk, ved, hvad de ta­ler om,« si­ger Bjørn Elmquist til TV2.

Det var nat­ten mel­lem den 19. og 20. maj 1984 at tre dren­ge over­nat­te­de om­kring et lej­r­bål på et lil­le gra­es­a­re­al på Ama­ger Strand. Bri­an (16) var ba­ger­la­er­ling, Den­nis (16) gik i sko­le og En­ri­co (20) var tid­li­ge­re kon­sta­bel.

Dren­ge­ne var li­ge ved at la­eg­ge sig til at sove, da Naum Co­nevski fløjten­de duk­ke­de op. Nå­e­de at flyg­te Han be­or­dre­de dem til at ud­le­ve­re de­res pi­sto­ler, men de sag­de, at de ik­ke hav­de no­gen.

Der­ef­ter be­or­dre­de han dem til at tøm­me de­res lom­mer og la­eg­ge sig ned på ma­ven.

Ma­kedo­ne­ren skød der­ef­ter først En­ri­co og der­ef­ter Bri­an på klos hold i nak­ken. Det lyk­ke­des Den­nis at flyg­te og kon­tak­te po­li­ti­et.

Naum Co­nevski blev an­holdt, da han ef­ter et par må­ne­der kom til­ba­ge til Dan­mark ef­ter en fe­rie i sit hjem­land. Po­li­ti­et hav­de fun­det ger­nings­våb­net i en ga­ra­ge, han hav­de le­jet i Kø­ben­havns Syd­havn. Er­kla­e­ret sinds­syg Ef­ter tre år i fa­engs­let blev ma­kedo­ne­ren er­kla­e­ret sinds­syg og har der­for af­so­net på luk­ke­de af­de­lin­ger.

Naum Co­nevski har fle­re gan­ge søgt om at af­so­ne re­sten af sin dom i hjem­lan­det Ma­kedo­ni­en, hvor hans voks­ne dat­ter, bør­ne­børn og ven­ner bor, men for fi­re år si­den fik han den se­ne­ste af­vis­ning på trods af, at blandt an­det rigs­ad­vo­ka­ten men­te, det var en god idé.

Po­li­ti­et har dels be­grun­det det med, at han ik­ke hav­de er­kendt sin for­bry­del­se, dels at han hav­de skre­vet en dødsliste med nav­ne på per­so­ner, han vil­le til livs. Blandt an­det Den­nis, der over­le­ve­de og si­den vid­ne­de mod ham i ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.