Dan­ske turi­ster kan fort­sat rej­se til Hurg­ha­da i Egyp­ten

BT - - NYHEDER -

TER­ROR-RI­SI­KO Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce har ik­ke fun­det an­led­ning til at ska­er­pe rej­se­vej­led­nin­gen for Hurg­ha­da i Egyp­ten ef­ter et mø­de med de lo­ka­le sik­ker­hedsmyn­dig­he­der og de øv­ri­ge EU-am­bas­sa­der lør­dag af­ten. Mø­det fandt sted, ef­ter at to be­va­eb­ne­de ma­end fre­dag an­greb et ho­tel i Hurg­ha­da, hvor der blandt an­det bo­e­de dan­ske turi­ster.

»Vo­res rej­se­vej­led­ning har gen­nem en la­en­ge­re pe­ri­o­de al­le­re­de gjort op­ma­er­k­som på, at der er for­hø­jet ri­si­ko for ter­ror i Egyp­ten, her­un­der turist­desti­na­tio­ner,« si­ger kon­tor­chef Sø­ren Vøh­tz fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

»Vi føl­ger si­tu­a­tio­nen nø­je og er i kon­takt med de lo­ka­le myn­dig­he­der og i sam­ar­bej­de med vo­res nor­di­ske part­ne­re, EU-part­ne­re og rej­se­bran­chen,« til­fø­jer han.

Det er end­nu for tidligt at si­ge no­get om, hvil­ke mo­ti­ver der kan lig­ge bag det vol­de­li­ge an­greb, hvor to be­va­eb­ne­de ma­end sår­e­de tre turi­ster, in­den de blev skudt af lo­ka­le sik­ker­heds­styr­ker.

»Der er en of­fi­ci­el un­der­sø­gel­se i gang. Det har den lo­ka­le chef for den na­tio­na­le sik­ker­hed op­lyst. Han har og­så op­lyst, at man ser på sik­ker­heds­for­hol­de­ne på ho­tel­ler i by­en,« si­ger Sø­ren Vøh­tz.

En sven­sker og to østri­ge­re blev stuk­ket ned af de to ger­nings­ma­end, in­den egyp­ti­ske sik­ker­heds­folk skød over­falds­ma­en­de­ne. Al­le tre turi­ster er uden for livs­fa­re.

Søn­dag er sven­ske­ren - en 27-årig mand - iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP ble­vet ud­skre­vet fra ho­spi­ta­let, mens et ae­l­dre østrigsk ae­g­te­par fort­sat er ind­lagt.

Iføl­ge AFP blev den ene ger­nings­mand dra­ebt, mens den an­den blev sår­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.