Chri­stop­her bryg­ger på ny mu­sik i Los An­ge­les

BT - - NYHEDER -

HOL­LYWOOD »Jeg kan ik­ke stop­pe med at spil­le på den.« Så­dan skri­ver Chri­stop­her om den gu­i­tar, han hol­der op på et bil­le­de, hvor og­så en la­ek­ker po­ol op­tra­e­der. Og bå­de gu­i­tar og swim­m­ing­pool la­der til at va­e­re om­drej­nings­punk­tet for fle­re af san­ge­rens op­da­te­rin­ger på de so­ci­a­le me­di­er i dis­se da­ge. Det var og­så her­fra, at han sam­men med mo­delka­e­re­sten Ce­ci­lie Hau­gaard øn­ske­de godt nytår iført ba­de­tøj, pan­debånd og med en kold øl.

Par­ret har si­den nytår op­holdt sig på den ame­ri­kan­ske ve­st­kyst, men det ty­der på, at det ik­ke kun er sol og af­slap­ning, der er på me­nu­en for ’Tulips’-san­ge­ren. Dan­sker­nes øre­gan­ge »Fan­ta­stisk ses­sion i dag,« skri­ver Chri­stop­her nem­lig til et an­det bil­le­de, hvor han op­tra­e­der sam­men med sangskri­ver og pro­du­cer Jayrah Gib­son og san­ger og sangskri­ver Davion Far­ris.

Den blon­de krølt­op har gang i ny mu­sik til dan­sker­nes øre­gan­ge, og med sid­ste års ka­em­pe­hit ’Tulips’ i frisk erin­dring er der for­hå­bent­lig lagt i ov­nen til fle­re dan­se­ven­li­ge po­p­san­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.