Nej, et for­bud vil ik­ke ha­ve ef­fekt på mil­jø­et

BT - - DEBAT -

HAN­NA LØYCHE

ik­ke imod et for­bud, men vi ta­en­ker ik­ke, det vil få den sto­re ef­fekt for vand­mil­jø­et. For­bru­get af mi­kro­p­last i kos­me­tik er nem­lig mini­malt og un­der ud­fas­ning al­le­re­de. Vi støt­ter ik­ke bru­gen af mi­kro­p­last i kos­me­tik og har an­be­fa­let vo­res med­lem­mer at fa­se bru­gen ud. Det har de gjort si­den 2013, så for­bru­get er al­le­re­de fal­det mar­kant og vil fal­de me­re frem­over. Den se­ne­ste rap­port fra Mil­jøsty­rel­sen vi­ser, at vo­res bran­ches bi­drag var un­der 0,2 pct. i 2012 og er fal­det si­den. Et for­bud mod mi­kro­p­last kom­mer der­for na­ep­pe til at ha­ve no­gen re­el be­tyd­ning for hav­mil­jø­et, da mi­kro­p­last fra kos­me­tik bi­dra­ger gan­ske lidt i for­hold til he­le mil­jøpro­ble­ma­tik­ken. Så hvis man vir­ke­lig øn­sker at gø­re no­get for mil­jø­et, er det ik­ke her, man skal sa­et­te ind.

PRIN­CI­PI­ELT ER VI

tid, før et for­bud kan tra­e­de i kraft. Og til den tid tror vi, at for­bud­det er over­flø­digt, da mi­kro­p­la­sten er fa­set ud i ple­je­pro­duk­ter­ne. Re­sul­ta­tet af den fri­vil­li­ge ud­fas­ning skul­le ger­ne bli­ve det sam­me som af et for­bud. Vi kan godt se, at et for­bud må­ske kan åb­ne de­bat­ten, men et for­bud gør ik­ke no­get for at lø­se mil­jøpro­ble­met. De sto­re kil­der til mi­kro­p­last er bil­da­ek og skoså­ler, og det er me­re van­ske­ligt at gø­re no­get ved. Jeg ved, at Mil­jøsty­rel­sen ser på, om man kan sa­et­te nog­le fil­tre på i rens­nings­an­la­eg, som gør, at mi­kro­p­la­sten ik­ke kom­mer ud i ha­vet. Der er sta­dig kun in­di­ka­tio­ner på, hvad kon­se­kven­ser mi­kro­p­la­sten har for bå­de men­ne­sker og dyr, da for­ske­re ik­ke er fa­er­di­ge med at un­der­sø­ge det.

DET TA­GER OG­SÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.