Ja, mi­kro­p­last skal fjer­nes hur­tigst mu­ligt

BT - - DEBAT -

LO­NE MIK­KEL­SEN

brug for et for­bud mod bru­gen af mi­kro­p­last i ple­je­pro­duk­ter. For så kan vi få en pra­e­cis de­ad­li­ne for, hvor­når mi­kro­p­la­sten skal va­e­re helt ude af pro­duk­ter­ne. Selv­føl­ge­lig skal virk­som­he­der­ne ha­ve en chan­ce for at la­ve om i de­res pro­duk­tion, så mi­kro­p­la­sten bli­ver fa­set ud. Men det går ik­ke, at man blot ven­ter på, at virk­som­he­der­ne fri­vil­ligt gør det. For så kan der gå fem el­ler ti år, før det er ud­fa­set. Selv­om mi­kro­p­la­sten ik­ke er en af ho­ved­kil­der­ne til pla­stik­foru­re­ning, hvis man sam­men­lig­ner med an­dre bi­drag­y­de­re, så me­ner vi sta­dig, at vi bli­ver nødt til at pluk­ke de lav­t­ha­en­gen­de frug­ter.

DER ER BE­STEMT

f.eks. skrub­becre­me kan mi­kro­p­la­sten sag­tens byt­tes ud med na­tur­pro­duk­ter som abri­ko­sker­ner, salt el­ler sand, uden at man får en an­der­le­des ef­fekt. I ek­sem­pel­vis tand­pas­ta skal mi­kro­p­la­sten blot fjer­nes, da bru­gen her er helt for­måls­løs. I det til­fa­el­de hand­ler det kun om, at man til­sa­et­ter små plast­kug­ter for at gi­ve tand­pasta­en et far­ve­spil.

I PLE­JE­PRO­DUK­TER SÅ­SOM

po­si­tivt at hø­re fra Bran­che­for­e­nin­gen SPT, at man al­le­re­de ser, at mi­kro­p­la­sten er ved at bli­ve fa­set ud fra pro­duk­ter­ne, og at ud­fas­nin­gen vil fort­sa­et­te i frem­ti­den. Der­for vil for­bud­det vel na­ep­pe ge­ne­re no­gen. Man vil kun skub­be til de virk­som­he­der, der end­nu ik­ke er gå­et i gang med at ud­fa­se.

DET ER ME­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.