Så­dan får du hur­ti­ge­re og

BT - - FORBRUG -

Hvil­ken trå­d­løs rou­ter pas­ser i dit hjem? Man­ge af os bru­ger den trå­d­lø­se rou­ter, som vo­res in­ter­ne­tud­by­der en­gang har gi­vet os. Hvis du va­el­ger for ek­sem­pel YouSee som din le­ve­ran­dør, får du i øje­blik­ket en stan­dar­drou­ter fra Net­gear. I de fle­ste til­fa­el­de vil det og­så va­e­re en for­nuf­tig rou­ter for dig, hvis du blot har et mo­de­rat in­ter­net­for­brug, hvor du er på internet og mai­ler. Sa­er­li­ge be­hov Men har du sa­er­li­ge be­hov, skal du se dig om ef­ter en bed­re løs­ning. Må­ske er din rou­ter li­ge gå­et i styk­ker, må­ske er der kon­stant ud­fald, el­ler du har brug for fle­re por­te. Det kan ta­en­kes, at din ek­si­ste­ren­de rou­ter ik­ke er kom­pa­ti­bel med re­sten af ud­sty­ret i hjem­met, så du ta­ber ab­so­lut in­tet ved at for­sø­ge dig med en rou­ter af ny­e­re mo­del og hø­je­re kva­li­tet. Da­ek­ke­de el­ler syn­li­ge Med­min­dre rou­te­ren skal va­e­re et mø­bel i din stue, skal du over­ve­je at va­el­ge en mo­del med syn­li­ge an­ten­ner, som nor­malt le­ve­rer et sta­er­ke­re sig­nal end rou­te­re med skjul­te an­ten­ner (sid­der in­de bag ka­bi­net­tet).

Va­elg kun en rou­ter, som un­der­støt­ter den trå­d­lø­se pro­tokol 802.11ac og ger­ne har fle­re et­her­net-por­te. Er du koblet på det rig­ti­ge net­va­erk? Pro­ble­met kan op­stå, hvis du for ek­sem­pel har bå­de en trå­d­løs rou­ter og en hard­disk med ind­byg­get rou­ter, der og­så fun­ge­rer som hots­pot.

For at mini­me­re ri­si­ko­en for, at det­te sker, skal du åb­ne ’Indstil­lin­ger’ og va­el­ge me­nu­punk­tet ’Net­va­erk og Internet’. Klik på Wi-Fi, der­ef­ter det øn­ske­de net­va­erk, og sa­et flu­e­ben ud for ’Op­ret for­bin­del­se au­to­ma­tisk’. Flyt din rou­ter Pla­cer rou­te­ren så cen­tralt som mu­ligt; ik­ke kun i bo­li­gen, hvor det selv­føl­ge­lig er et plus, hvis den ik­ke står i den ene en­de, men er pla­ce­ret no­gen­lun­de cen­tralt.

Men og­så pla­ce­rin­gen i det valg­te rum er af be­tyd­ning. En hyl­de i ho­ved­høj­de er i or­den, når det nu er uprak­tisk at stil­le rou­te­ren midt i et lo­ka­le. Men et hjør­ne i en krog, bag en so­fa, er til gen­ga­eld ik­ke no­gen op­ti­mal løs­ning.

Af­prøv for­skel­li­ge po­si­tio­ner og lav en un­der­sø­gel­se af dit trå­d­lø­se net (se bok­sen for­ne­den) for at se, hvad der fun­ge­rer.

Hvis rou­te­ren har ek­ster­ne an­ten­ner, kan du prø­ve at flyt­te rundt på dem først for at se, om det har en gavn­lig ef­fekt. En ek­stra rou­ter Hvis di­ne mu­lig­he­der be­gra­en­ses af dit te­le­fon- el­ler ka­belstik, kan du over­ve­je at kø­be en se­pa­rat trå­d­løs rou­ter og for­bin­de den til dit rou­ter­modem med et et­her­net-ka­bel el­ler gen­nem el­net­tet. Du skal indstil­le den nye rou­ter til ’brid­ge mo­de’, så den ik­ke de­ler flit­tigt ud af ip-adres­ser. Så vil den fun­ge­re som rent ad­gangs­punkt og over­la­de alt an­det ar­bej­de til rou­ter­mode­met – og du får fle­re mu­lig­he­der for at fin­de en op­ti­mal pla­ce­ring.

Va­elg selv ka­nal Brug ka­bel Du kan og­så få hø­je­re og me­re sta­bil for­bin­del­se med et ka­bel. Det kan

Sluk og ta­end

fek­ti­ve skal be­fin­de sig re­la­tiv ta­et på bo­li­gens rou­ter.

For det an­det udbedes Wi-Fi­sig­na­ler cir­ku­la­ert, så sig­na­let ik­ke kun bre­des la­en­ge­re ud, men og­så ry­ger til­ba­ge til rou­te­ren, hvil­ket kan for­styr­re sig­na­let fra den­ne.

Det tred­je pro­blem er, at halv­de­len af repe­a­te­rens ka­pa­ci­tet bru­ges på at mod­ta­ge det sig­nal, den skal vi­de­re­sen­de.

Hvis du er klar til lidt me­re vil­de eks­pe­ri­men­ter, kan du op­gra­de­re en rou­ter med ek­ster­ne an­ten­ner.

Fir­ma­er som Edi­max, Hawking og D-Link la­ver hø­j­ef­fek­ti­ve an­ten­ner, som fås på net­tet, og som uden vi­de­re kan mon­te­res. selv­føl­ge­lig ik­ke la­de sig gø­re med en smartp­ho­ne el­ler tab­let, men hvis din pc har en et­her­net­port og er ta­et nok på rou­te­ren, kan du for­bin­de de to en­he­der med et Cat-5-ka­bel.

I de fle­ste til­fa­el­de skal du la­de rou­te­ren selv va­el­ge ka­na­ler. Men hja­el­per det ik­ke at flyt­te rou­te­ren, kan du over­ve­je at fin­de en ka­nal ma­nu­elt. Gå ik­ke ba­re vi­de­re til den na­e­ste, for fre­kven­ser­ne til na­bo­ka­na­len over­lap­per. Så spring 5-7 ka­na­ler. Du kan og­så få ha­stig­he­den op med den mest ba­na­le me­to­de af al­le: Sluk rou­te­ren, og ta­end igen. For­bav­sen­de man­ge pro­ble­mer kan af­hja­el­pes med det­te lil­le ’fix’. Før du gen­star­ter rou­te­ren, an­be­fa­ler vi, at du hi­ver elstik­ket ud af kon­tak­ten, ven­ter 10 se­kun­der, sa­et­ter det i på ny, og så star­te rou­te­ren.

Hvis den sta­dig ik­ke fun­ge­rer op­ti­malt, kan pro­ble­met lig­ge hos din in­ter­ne­tud­by­der. Du kan ana­ly­se­re dit net­va­erk med Acry­lic Wi-Fi Scan­ner, som er gra­tis ved ik­ke-kom­merci­elt brug og fun­ge­rer med Win­dows Vis­ta, 7, 8, 8.1 og 10. Gå ind på hjem­mesi­den og hent pro­gram­met.

Når pro­gram­met er op­pe at kø­re, vil du se nog­le gra­fer; pro­gram­met vi­ser al­le Wi-Fi-net­va­erk, som din en­hed kan ’se’.

For at få et sta­bilt sig­nal skal du ha­ve en sig­nalstyr­ke, som lig­ger på mel­lem -60 og -10 dBm (vist som RSSI i pro­gram­met, hvil­ket står for Re­cei­ved Sig­nal Strength In­di­ca­tion).

Jo ta­et­te­re sig­na­let er på nul, des bed­re. Sto­re tal er lig med svagt sig­nal, og isa­er over -60 vil sig­na­let kun­ne sva­ek­kes af in­ter­fe­rens.

Det er en god idé at la­de pro­gram­met stå åbent i nog­le ti­mer og tjek­ke gra­fer­ne ja­evn­ligt.

Hvis du op­da­ger pro­ble­mer, så brug ar­tik­lens go­de råd til at lø­se dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.