Bed­re net­va­erk

BT - - FORBRUG -

Ved at skju­le dit net­va­er­ks SSID, und­går du at bli­ve ha­ck­et! Det er rig­tigt, at hvis du be­der din rou­ter om ik­ke at ud­sen­de sit SSID, bli­ver den usyn­lig for den al­min­de­li­ge bru­ger. Det be­skyt­ter dog ik­ke mod ha­ck­e­re. SSID’en vi­ser sig nem­lig sta­dig i form af da­ta­pak­ker, fo­re­spørgs­ler og be­sva­rel­ser. En in­ter­es­se­ret hacker kan med spe­ci­alsoftwa­re scan­ne ef­ter skjul­te net­va­erk. Og mon ik­ke de net­va­erk, som skju­ler de­res SSID, på­kal­der sig sa­er­lig op­ma­er­k­som­hed hos kri­mi­nel­le men­ne­sker med it-kund­ska­ber? Ved kun at gi­ve ad­gang til be­stem­te mac-adres­ser er jeg be­skyt­tet! Kun de mest uer­far­ne ha­ck­e­re kan hol­des ude af dit net­va­erk ved gan­ske en­kelt at be­gra­en­se ad­gan­gen til be­stem­te mac-adres­ser. Al­le med en så­kaldt net­va­er­ks­snif­fer kan se en­he­der, som er for­bun­det til dit net­va­erk, og af­la­e­se de­res mac-adres­ser. På den må­de er det nemt at snup­pe en til­ladt ma­cadres­se og få ad­gang til net­va­er­ket. Wi-Fi-sig­na­ler kan gi­ve ho­ved­pi­ne og an­dre li­del­ser

Power­li­ne kal­der man sy­ste­mer, hvor bo­li­gens el­ler kon­to­rets strøm­led­nin­ger bru­ges til at over­fø­re da­ta. Det er en fiks må­de at ud­vi­de net­va­er­ket på.

Der er fle­re må­der at kon­fi­gu­re­re det­te net på. Den enk­le­ste er at for­bin­de en sa­er­lig power­li­ne-adap­ter til rou­te­ren (med et ka­bel) og stik­ke adap­te­ren i den na­er­me­ste stik­kon­takt. Den an­den adap­ter i power­li­ne-kit­tet stik­kes i en stik­kon­takt ta­et på din pc.

Du kan og­så kø­be power­li­ne-adap­te­re med ind­byg­get Wi-Fi-hots­pot og ud­vi­de dit trå­d­lø­se net­va­erk al­le ste­der, hvor der er en stik­kon­takt.

Den tred­je me­to­de er at til­slut­te den an­den adap­ter til en an­den trå­d­løs rou­ter og bru­ge den­ne rou­ter til at ud­vi­de de ek­si­ste­ren­de net­va­erk el­ler ska­be et se­kun­da­ert Wi-Fi-net­va­erk.

Adap­te­re med 500 Mbps ha­stig­hed er al­min­de­li­ge i dag, og de ny­e­ste adap­te­re kan le­ve­re en te­o­re­tisk ha­stig­hed på op til 1200 Mbps – de skal bru­ge Ho­mePlug AV2-stan­dar­den.

Den­ne stan­dard kan – hvor den fin­des – bru­ge jord­led­nin­gen til at øge ha­stig­he­den. Der er in­gen do­ku­men­ta­tion for, at ra­diobøl­ger­ne i det trå­d­lø­se net­va­erk er sund­heds­ska­de­li­ge. For et par år si­den spred­tes en hi­sto­rie om, at to pro­cent af be­folk­nin­gen led af ’elek­tro­sen­si­ti­vi­tet’, og at sig­na­ler fra Wi-Fi-net­va­erk kun­ne gi­ve ho­ved­pi­ne og an­dre symp­to­mer.

Blandt la­e­ger er der in­gen an­er­kendt li­del­se med den be­teg­nel­se, og det vi­ste sig, at det med de to pro­cent var pu­re op­spind. Wi-Fi-sig­na­ler be­fin­der sig in­den for en smal del af det elek­tro­mag­ne­ti­ske spek­trum. I test kun­ne per­so­ner, som an­gav over­følsom­hed, ik­ke af­gø­re, om en rou­ter i lo­ka­let var ta­endt el­ler ej. Ik­ke så sa­ert, for der er ta­le om sig­na­ler med for lidt ener­gi til at kun­ne af­fø­de en bi­o­lo­gisk re­ak­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.