Kul­tur Sid­ste lyd fra

BT - - KULTUR -

bur­de va­e­re stop­pet, mens tid var. Som ti­den er i mu­sik­bran­chen… det fru­stre­rer mig, hver gang jeg ser un­ge men­ne­sker sid­de og lyt­te til mu­sik på de­res te­le­fon el­ler tab­let i ste­det for at lyt­te til al­bum, men så­dan er det jo. Jeg ved ik­ke, om al­bum­met som me­die vil over­le­ve. Jeg tviv­ler. Men skal det va­e­re slut, skal det gø­res or­dent­ligt. Og hvis det nye al­bum ik­ke er godt, er det på ti­de, at jeg gør, som min far rå­de­de mig til for 42 år si­den: se at få dig et or­dent­ligt, an­sta­en­digt job,« si­ger MacDonald. Run­rigs hi­sto­rie Der­med an­slår han to­nen, som det nye al­bum er ind­spil­let på. Nem­lig forta­el­lin­gen om ban­det.

’The Story’ er Run­rigs hi­sto­rie for­talt i san­ge. Det be­gyn­der den­gang, brød­re­ne Ca­lum og Rory MacDonald op­ret­te­de et dan­se­band, der spil­le­de ’skotsk fod­tram­per co­un­try’, som Rory MacDonald si­ger det. Når fa­de­ren stod op om mor­ge­nen for at gå på ar­bej­de, kom søn­ner­ne hjem fra spil­lejob. Tak for et langt sam­ar­bej­de Det slut­ter med, at brød­re­ne MacDonald si­ger tak til hin­an­den for et langt sam­ar­bej­de. »Der er en sang om, at man fak­tisk

va­e­re glad for det, man har haft sam­men. Alt for man­ge men­ne­sker ser til­ba­ge på li­vet med for­try­del­se el­ler ae­r­g­rel­se. At man al­drig fik prø­vet det, der gjor­de én glad. Ca­lum og jeg er gla­de for det, vi fik sam­men,« si­ger Rory MacDonald og til­fø­jer:

»Vi vil bli­ve ved med at spil­le li­ve så la­en­ge, der er et pu­bli­kum og det gi­ver me­ning. Vi vil spil­le bag­ka­ta­lo­get frem­over. Vi vil ud­vik­le vo­res li­ves­how. Det er vig­tigt for Run­rig, at vi ik­ke lig­ner end­nu et band, der bur­de va­e­re stop­pet, mens tid var.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.