Kan Dan­mark vin­de m

BT - - SPORTEN -

ET NE­DER­LAG PÅ ot­te mål til Frank­rig. I en kamp, hvor den kla­re for­nem­mel­se var, at fransk­ma­en­de­ne kun­ne ha­ve vun­det stør­re, hvis de ik­ke hav­de skru­et ned for tem­po­et i kam­pens sid­ste 20 mi­nut­ter. Det blev det dan­ske punk­tum ved Gol­den Le­ague-tur­ne­rin­gen i Pa­ris, og det er da ik­ke li­ge­frem så­dan en stør­rel­se, der er spe­ci­elt la­ek­ker at tyg­ge på, vel?

Det sto­re ne­der­lag på 28-36 må i hvert fald ha­ve va­e­ret et wa­ke up-call, hvis der skul­le sid­de men­ne­sker rundt om­kring og tro, at Dan­mark kom­mer til at ba­de sig igen­nem EM i Po­len indtil de helt sjove kam­pe. Der­til er der helt sim­pelt li­ge nu for sto­re spørgs­måls­tegn hos hånd­bold­her­rer­ne.

Men in­den det bli­ver en stor om­gang ’ma­le-fan­den­på-va­eg­gen’, så lad os få en ting slå­et fast. Kan Dan­mark vin­de me­dal­jer ved EM? Ja, det kan de godt. Selv­føl­ge­lig. Er Dan­mark så guld­fa­vo­rit? Nej, det er de ik­ke. Slet ik­ke. Bå­de Frank­rig og Spa­ni­en vir­ker ak­tu­elt i en no­get sta­er­ke­re ver­sion end dan­sker­ne. Og så er va­ert­s­na­tio­nen Po­len en far­lig out­si­der, der kan ud­ret­te no­get stort for­an et fa­na­tisk hjem­me­pu­bli­kum, hvis tin­ge­ne fla­sker sig for dem. DET ER SPE­CI­ELT for­sva­ret, som vol­der Dan­mark pro­ble­mer. Det er ble­vet be­vist no­get så ef­ter­tryk­ke­ligt ved Gol­den Le­ague – og i sa­er­de­les­hed mod de sta­er­ke fransk­ma­end. Det var for­ven­tet, at der vil­le va­e­re sto­re ud­for­drin­ger, ef­ter René Toft Han­sen, styr­man­den i de­fen­si­ven, for­svandt ud af EM-sam­men­ha­eng, da han på­drog sig en al­vor­lig kna­eska­de mel­lem jul og nytår. Men jeg sy­nes al­li­ge­vel, det er be­kym­ren­de, at THW Ki­el-an­fø­re­rens kva­li­te­ter og ev­ne til at bin­de for­sva­ret sam­men er så sav­net.

Hver­ken Hen­rik Møl­l­gaard, Klaus Thomsen, Hen­rik Toft Han­sen el­ler Jes­per Nød­des­bo, der for­ven­tes at bli­ve de fi­re spil­le­re til mid­ter­for­sva­ret i den en­de­li­ge EM-trup, har er­fa­ring med rol­len som for­svars­ge­ne­ral på øver­ste ni­veau. Og in­gen af dem har tid­li­ge­re va­e­ret vant til at stå sam­men i midtzo­nen, når tin­ge­ne spid­ser til. Det er en na­tur­lig kon­se­kvens af, at René Toft Han­sen har va­e­ret om­drej­nings­punk­tet i for­sva­ret si­den 2011. Net­op der­for gør hans fra­va­er så ondt. DET VID­NER HEN­HOLDS­VIS 26, 30 og 36 ind­kas­se­re­de mål i de tre Gol­den Le­ague-kam­pe og­så om. Spe­ci­elt i kam­pen mod Ni­ko­la Ka­ra­batic og de an­dre fran­ske stjer­ner, så det til ti­der me­get let ud for mod­stan­der­ne at bro­de­re sig igen­nem den dan­ske de­fen­siv. Det vir­ke­de, som om Ka­ra­batic kun­ne flå det dan­ske for­svar fra hin­an­den ef­ter be­hag – tem­poskif­te­ne og det sto­re fy­si­ske tryk var me­re, end Dan­mark kun­ne stå imod, og land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son vil for­ment­lig grub­le en del over, hvor­dan han får lap­pet de hul­ler in­den EM, for det bli­ver en nød­ven­dig­hed.

Men – og det her er et be­trag­te­ligt MEN – Gol­den Le­ague gav og­så nog­le po­si­ti­ve svar. Vi vid­ste godt på for­hånd, at Dan­mark har et godt an­greb. Det blev de tre kam­pe mod Qa­tar, Nor­ge og Frank­rig en un­der­streg­ning af. Ti­m­in­gen i an­grebs­åb­nin­ger­ne i det etab­le­re­de spil ser skar­pe ud, der er god va­ri­a­tion i of­fen­si­ven, og land­stra­e­ne­ren har fle­re for­skel­li­ge spil­ty­per at veks­le mel- Det er spe­ci­elt for­sva­ret, som vol­der Dan­mark pro­ble­mer. Det er ble­vet be­vist no­get så ef­ter­tryk­ke­ligt ved Gol­den Le­ague

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.