Edal­jer? Ja, men…

BT - - SPORTEN -

EM I PO­LEN

Grup­pe A i Krakow

Grup­pe B i Ka­towi­ce

Grup­pe C i Wro­claw Grup­pe D i Gdansk Dan­mark

Lør­dag 16. ja­nu­ar kl. 20.15

Man­dag 18. ja­nu­ar kl. 20.15

Ons­dag 20. ja­nu­ar kl. 20.00 lem. Bred­den er som al­tid im­po­ne­ren­de. Kon­tra­fa­sen ser og­så vold­somt vels­murt ud, og det kan – og skal – bli­ve et vig­tigt dansk vå­ben i Po­len.

Og så har Dan­mark hel­dig­vis Mik­kel Han­sen. Han er li­ge nu ver­dens bed­ste an­grebs­spil­ler. Det aen­drer en dår­lig kamp mod Frank­rig ik­ke på. Det er den sam­me sang, der syn­ges før hver slut­run­de. Men Pa­ris-spil­le­rens be­tyd­ning kan ik­ke over­vur­de­res for det dan­ske lands­hold. Skal Dan­mark med i me­dal­je­ra­e­set ved EM, skal Han­sen ram­me top­for­men. Så sim­pelt er det. AF AN­DRE PO­SI­TI­VE op­le­vel­ser un­der Gol­den Le­ague skal na­ev­nes Mi­cha­el Dam­gaard. Der­for var det og­så vold­somt ae­r­ger­ligt, at ven­stre­ba­ck­en blev ska­det i kam­pen mod de fran­ske va­er­ter og nu ri­si­ke­rer at glip­pe slut­run­den. Dam­gaard har set me­get skarp ud i de mi­nut­ter, han har få­et på ba­nen i Frank­rig, og hans di­rek­te spil, hur­tig­hed og skar­pe skud vil gi­ve Dan­mark en ek­stra og ufor­ud­si­ge­lig di­men­sion.

Han er selv­føl­ge­lig sta­dig so­le­klart an­detvalg på po­si­tio­nen ef­ter Mik­kel Han­sen, men han vil va­e­re en frem­ra­gen­de ka­nin at kun­ne tra­ek­ke op af hat­ten un­der­vejs – og så vil­le det og­så åb­ne for en spa­en­den­de kon­stel­la­tion med Han­sen som play­ma­ker og Dam­gaard som ven­stre­ba­ck. Det er i hvert fald en op­stil­ling, jeg godt kun­ne ta­en­ke mig at se.

Nu må vi imid­ler­tid først af­ven­te og se, om Mi­cha­el Dam­gaards ska­de i fo­den er så al­vor­lig, at han går glip af EM, el­ler må­ske først tra­e­der ind i tur­ne­rin­gen se­ne­re. I så fald skal Gud­mun­dur Gud­munds­son over­ve­je al­ter­na­ti­ver, og her må det va­e­re op­lagt at kig­ge i ret­ning af ru­ti­ne­re­de Bo Spel­ler­berg, der har spil­let end­nu en stor ef­ter­års­sa­e­son i KIF Kol­ding Kø­ben­havn. Og den 36-åri­ge ve­te­ran ken­der bå­de lands­hol­det og he­le ga­met om­kring en slut­run­de bed­re end de fle­ste an­dre, og han kan der­for gli­de ind i trup­pen uden pro­ble­mer. MADS CHRI­STI­AN­SEN UD­GIK og­så af kam­pen mod Frank­rig med en fod­ska­de, og selv­om det ik­ke vir­ker li­ge så al­vor­ligt som hos Dam­gaard, er det hel­ler ik­ke just go­de nyhe­der. Slet ik­ke med tan­ke på, at han først vend­te til­ba­ge på ba­nen kort før jul ef­ter en la­en­ge­re ska­des­pau­se. Det kan gå hen og bli­ve me­get af­gø­ren­de for de dan­ske mu­lig­he­der, at Chri­sti­an­sen le­ve­rer en stor slut­run­de og spe­ci­elt of­fen­sivt stemp­ler ind, så mod­stan­der­ne ik­ke blot skal kon­cen­tre­re sig om at luk­ke ned for de dan­ske ven­stre­ba­ck­er og play­ma­ke­re. Og i jag­ten på top­for­men er det ik­ke be­for­dren­de, at han sa­et­tes til­ba­ge af yder­li­ge­re ska­van­ker.

Lidt sam­me si­tu­a­tion er der om­kring Klaus Thomsen, der har få­et la­eg­pro­ble­mer at slås med un­der op­hol­det i Frank­rig. Hel­ler ik­ke li­ge­frem go­de nyhe­der for lands­hol­det og Thomsen, der i for­vej­en står som et stort spørgs­måls­tegn ef­ter en lang ska­des­pau­se på me­re end et år. Det er kun René Toft Han­sens ska­de, der har gi­vet Klaus Thomsen plads i trup­pen – hvis han som for­ven­tet en­der med at kla­re nå­leø­jet og snup­pe en af de 16 EM-bil­let­ter – og hans ak­tu­el­le ni­veau er om­gi­vet af en vis usik­ker­hed, for­di han har va­e­ret ude så la­en­ge og først re­tur­ne­re­de til ba­nen i novem­ber. Og hvor­dan re­a­ge­rer hans krop på et hårdt EM-pro­gram med kamp hver an­den dag? SÅ SELV­OM GUD­MUN­DUR Gud­munds­son tog til Frank­rig for at få svar, må han ind­se, at han rej­ser hjem med en del spørgs­måls­tegn i ba­ga­gen. Men uag­tet de spørgs­mål kan og skal man ik­ke un­der­ken­de Dan­marks me­dal­je­kan­di­da­tur.

Med den sto­re kva­li­tet og det im­po­ne­ren­de re­k­rut­te­rings­grund­lag, der er i dansk her­re­hånd­bold, må kra­vet i mi­ne øj­ne al­drig va­e­re min­dre end en se­mi­fi­na­le­plads til lands­hol­det. For­sva­rets for­fat­ning gør imid­ler­tid, at det er van­ske­ligt at pej­le sig helt ind på styr­ken af det. Den del bli­ver vi me­get klo­ge­re på, når dan­sker­ne har va­e­ret igen­nem den før­ste kamp mod Rusland på lør­dag.

EM i Po­len (15.-31. ja­nu­ar 2016) Frank­rig Po­len Ma­kedo­ni­en Ser­bi­en Kro­a­tien Island Hvi­derusland Nor­ge Spa­ni­en Sve­ri­ge Tys­kland Slove­ni­en Un­garn Rusland Mon­te­ne­gro Dan­marks kam­pe i indl. run­de

Dan­mark-Rusland

Mon­te­ne­gro-Dan­mark Dan­mark-Un­garn Tre bed­ste fra grup­pe C og D par­res i ho­ved­run­dens ene grup­pe i Wro­claw, hvor ind­byr­des re­sul­ta­ter fra ind­le­den­de run­de ta­ges med over. De tre kam­pe i ho­ved­run­den spil­les 22.-27. ja­nu­ar. Se­mi­fi­na­ler og bron­ze­kamp/fi­na­le spil­les i Krakow hen­holds­vis 29. og 31. ja­nu­ar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.