CHMEICHELS SÅR

BT - - SPORTEN -

Og Erik­sen holdt sig ik­ke til­ba­ge fra at strø me­re salt i sår­et på den dan­ske lands­holds­må­l­mand. Ef­ter ba­re ni mi­nut­ters spil ud­nyt­te­de Erik­sen selv en ripost fra Schmeichel til at sco­re på lands­holdskam­me­ra­ten og brin­ge Tot­ten­ham i front med 1-0.

Erik­sen var et af få nav­ne fra Tot­ten­hams nor­ma­le star­top­stil­ling, der spil­le­de fra start mod Schmeichel og co. Det sam­me gjor­de sig ga­el­den­de for må­l­man­den. Han måt­te og­så de­le star­top­stil­ling med fle­re af de nor­ma­le re­ser­ve­spil­le­re fra årets helt sto­re sen­sa­tions­hold på den an­den si­de af Nord­s­ø­en.

Det aen­dre­de dog ik­ke på Lei­cesters kon­kur­ren­ce­ev­ne. Nej, selv uden stjer­ner­ne James Var­dy og Riy­ad Ma­hrez slog ude­hol­det fra sig i Lon­don. Først ud­lig­ne­de pol­ske Marcin Wa­silewski, og kort in­de i 2. halv­leg mos­le­de ja­pan­ske Shin­ji Oka­zaki sig igen­nem til en over­ra­sken­de Lei­ce­ster-fø­ring. To chan­cer, to mål Kas­per Sch­me­chel så der­for ud til at få en lil­le ha­evn for Chri­sti­an Erik­sens kåring og scor­ing, men ba­re ét mi­nut før tid be­gik hold­kam­me­ra­ten Nat­han Dy­er straf­fes­park. Her var Schmeichel ik­ke i stand til at stop­pe Tot­ten­hams ind­skif­te­de stjer­ne­an­gri­ber, Har­ry Ka­ne, og han må der­for indstil­le sig på end­nu en kamp mod Tot­ten­ham – og end­nu en revanche-mu­lig­hed mod Chri­sti­an Erik­sen, der ef­ter kam­pen hav­de lo­vord til overs for ga­ester­nes ef­fek­ti­vi­tet.

»Vi prø­ve­de at ska­be chan­cer, men de var me­re ef­fek­ti­ve. De skab­te to chan­cer og score­de to mål,« sag­de Chri­sti­an Erik­sen til Tot­ten­hams egen tv-sta­tion.

De to hold - og ik­ke mindst de to dan­ske­re - mø­des igen 19. ja­nu­ar for at af­gø­re, hvem der skal vi­de­re til fjer­de run­de i de stør­ste af de en­gel­ske po­kal­tur­ne­rin­ger. Og in­den da, på ons­dag, har de kryd­set klin­ger i Pre­mi­er Le­ague.

En kon­tro­ver­si­el kåring - og tre ind­byr­des kam­pe på ba­re ni da­ge. Der er nok at ta­le om for Kas­per Schmeichel og Chri­sti­an Erik­sen, når de to lands­holdskam­me­ra­ter igen mø­des i rødt og hvidt i slut­nin­gen af marts må­ned til to kam­pe mod det skot­ske lands­hold og en end­nu ukendt mod­stan­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.