I ØSTEN STI­GER L

BT - - SPORTEN -

LØN­FEST Te­da sig på ba­nen. Lok­kemad: Godt 20 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Al­li­ge­vel end­te det med et dansk nej. Hen­sy­net til hu­stru­en og par­rets tvil­lin­ged­ren­ge gjor­de ud­sla­get.

»Jeg tror, der er man­ge, som sy­nes, det er håb­løst at tak­ke nej til no­get, der er øko­no­misk godt. No­get an­det er, at man hver dag skal kun­ne stå op og va­e­re glad. Jeg fø­ler, jeg stod til an­svar for min hu­stru og mi­ne børn og skul­le kun­ne se dem i øj­ne­ne,« sag­de Las­se Vi­be ef­ter­føl­gen­de i et in­ter­view til TV3 Sport og af­li­ve­de mu­lig­he­den for selv at dra­ge af sted i en be­gra­en­set pe­ri­o­de.

»Jeg er ik­ke in­ter­es­se­ret i at skul­le hi­ve et el­ler to år ud af mi­ne børns op­va­ekst for et el­ler an­det be­løb. Så kan du så­dan set sa­et­te fle­re nul­ler på el­ler gø­re, hvad du vil.« Ud­for­dring i Ze­nit I Lon­don lø­ber det tid­li­ge­re Brønd­by-fyrtårn Si­mon Maki­enok rundt i Cham­pions­hip-klub­ben Char­lt­on, men hav­de an­gri­be­ren valgt pen­ge­ne frem for ma­ve­for­nem­mel­sen, kun­ne han i dag ha­ve haft dag­lig­dag i den rus­si­ske del­stat Tje­tje­ni­en som spil­ler for klub­ben FC Te­rek Groz­ny.

I som­me­ren 2013 frem­lag­de klub­ben et lønt­il­bud, som i me­di­er­ne lød på over 10 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. Et til­bud, som over en år­ra­ek­ke vil­le for­vand­le sydsja­el­la­en­de­ren til man­ge­mil­li­o­na­er. Og­så her blev det til et dansk nej.

»Mi­ne am­bi­tio­ner går sta­dig på at kom­me til ud­lan­det, men min ma­ve­for­nem­mel­se sag­de, at jeg skul­le bli­ve i Brønd­by. Det er vig­tigt for mig, at det ik­ke kun hand­ler om pen­ge. He­le pak­ken skal va­e­re der, hvis jeg skal skif­te klub,« sag­de Si­mon Maki­enok den­gang til BT.

Året før hav­de FC Midtjyl­lands guld­fugl Erik Svi­at­chen­ko af­vist et til­bud fra den ukrain­ske klub Kar­pa­tij Lviv, som el­lers stod klar med en kon­trakt til en va­er­di af 20 mil­li­o­ner kro­ner. Af sport­s­li­ge år­sa­ger tak­ke­de for­svar­spro­fi­len nej, men...:

»Det var først et år ef­ter, min agent Al­lan Bak Jensen vi­ste mig de nøj­ag­ti­ge tal, og der hav­de jeg da godt nok en klump i hal­sen,« ud­tal­te Erik Svi­at­chen­ko si­den til BT.

I ste­det blev det den nu­va­e­ren­de Lyng­by-spil­ler Mi­cha­el Lumb, der i 2010 lod sin skep­sis bli­ve i Dan­mark og for­fulg­te sin nys­ger­rig­hed og nul­ler­ne på bank­kon­to­en, da den rus­si­ske stor­klub Ze­nit St. Pe­ters­burg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.