ØNNEN STØT

BT - - SPORTEN -

»Selv­føl­ge­lig hav­de jeg en skep­sis om­kring det. Jeg vid­ste ik­ke, hvad jeg tak­ke­de ja til. Mi­cha­el Laud­rup var ta­get der­over (som tra­e­ner i Spartak Moskva, red.), men blev der kun om­kring et halvt år, men hvis man ik­ke ta­ger nog­le chan­cer, så ved man hel­ler ik­ke, hvad der gem­mer sig,« fort­sa­et­ter Mi­cha­el Lumb, som ik­ke la­eg­ger skjul på, at en lu­kra­tiv mil­li­onkon­trakt gjor­de be­slut­nin­gen no­get let­te­re.

Fed op­le­vel­se

»Hvis jeg skal va­e­re helt aerlig, så nej. Rusland er vel et land som så man­ge an­dre ste­der. Der er må­ske lidt kol­de­re, og kul­tu­ren er lidt an­der­le­des - men det er den jo og­så i Spa­ni­en,« ly­der det fra Mi­cha­el Lumb, som dog er an­der­le­des for­stå­en­de, hvis der er børn med i lig­nin­gen.

Mu­lig­he­der­ne for in­sti­tu­tions­plads til de mindst børn er så­le­des sta­er­kt be­gra­en­set i det sto­re land, for­kla­rer han.

»På den må­de vil det va­e­re sva­ert, men hvis man står ale­ne, så er Rusland en ud­for­dring som så me­get an­det. Jeg kan ik­ke for­stå, man kig­ger så ska­evt på det. Jeg sy­nes, det var en fed op­le­vel­se,« af­slut­ter Mi­cha­el Lumb.

I øje­blik­ket fin­des der in­gen dan­ske fod­bold­spil­le­re i rus­sisk el­ler ki­ne­sisk fod­bold. Den tid­li­ge­re Superliga-pro­fil Ken Il­sø er dog at fin­de i Sin­ga­po­re-klub­ben Ho­me Uni­ted, mens den dan­ske as­si­stent­tra­e­ner Mads David­sen er på kon­trakt i ki­ne­si­ske Gu­angzhou R&F. Og hvem ved: Må­ske Østens rig­ma­end i frem­ti­den kan lok­ke fle­re dan­ske­re ud på et lu­kra­tivt even­tyr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.