In­ger Støj­berg tra­ek­ker i land

BT - - NYHEDER -

bør­ne­ha­ve, iføl­ge mi­ni­ste­ren. Anek­do­ten vak­te dog dy­be pan­de­ryn­ker hos isa­er en en­kelt af de frem­mød­te del­ta­ge­re, der ik­ke kun­ne få hi­sto­ri­en til at ha­en­ge sam­men.

For for­u­den at va­e­re an­sat som la­e­rer i Aal­borg Kom­mu­ne, er Anja Lundt­oft Thomsen og­så vi­ka­ri­e­ren­de by­rå­ds­med­lem i kom­mu­nen for En­heds­li­sten, og hun gjor­de straks mi­ni­ste­ren op­ma­er­k­som på, at in­gen af de kom­mu­na­le bør­ne­ha­ver har reg­ler om, at svi­ne­kød el­ler an­dre mad­va­rer er for­bud­te.

Anja Lundt­oft Thomsen spurg­te og­så mi­ni­ste­ren om, hvil­ken bør­ne­ha­ve der hav­de et så­dan for­bud. Det lo­ve­de mi­ni­ste­ren, iføl­ge Anja Lundt­oft Thomsen, at skaf­fe et svar på. Det fik hun dog al­drig.

Der­for lag­de Anja Lundt­oft Thomsen i ste­det en op­da­te­ring om sa­gen på Fa­ce­book, som si­den er ble­vet delt over tu­sind gan­ge.

Hos Aal­borg Kom­mu­ne kan man hel­ler ik­ke for­stå In­ger Støj­bergs anek­do­te.

»Vi har in­gen reg­ler om, at be­stem­te mad­va­rer ik­ke er vel­kom­ne i vo­res kom­mu­na­le Jeg kan ik­ke yder­li­ge­re do­ku­men­te­re, at det på­ga­el­den­de fora­el­dre­par har få­et be­sked om ik­ke at måt­te med­brin­ge svi­ne­kød, og jeg bur­de der­for ik­ke ha­ve gen­gi­vet hi­sto­ri­en uden at ha­ve dob­belt­tjek­ket In­ger Støj­berg, in­te­gra­tions­mi­ni­ster (V) bør­ne­ha­ver. Det er fuld­sta­en­dig op til bør­ne­nes fora­el­dre, forta­el­ler Bør­ne- og fa­mi­lie­chef i Aal­borg Kom­mu­ne Hans-Chri­sti­an Mariegaard til BT. Hørt til pri­vat sel­skab Det har ef­ter­føl­gen­de ført til, at In­ger Støj­berg har valgt at tra­ek­ke sin anek­do­te til­ba­ge.

»Jeg har i fre­dags til et ar­ran­ge­ment vi­dere­for­mid­let en hi­sto­rie, som jeg er ble­vet for­talt, om en bør­ne­ha­ve i Aal­borg, der skul­le ha­ve haft en re­gel om, at der ik­ke måt­te spi­ses svi­ne­kød i in­sti­tu­tio­nen.

Jeg har få­et for­talt den­ne hi­sto­rie i et pri­vat sel­skab af per­so­ner, som jeg sto­ler på. Fle­re har spurgt til, hvil­ken bør­ne­ha­ve det dre­jer sig om.

Det dre­jer sig om en bør­ne­ha­ve i Aal­borg ved navn Pile­ha­ven, og epi­so­den skul­le ha­ve fun­det sted i for­å­ret 2013.

Jeg har ik­ke haft grund til at be­tviv­le, at den gen­gi­vel­se, jeg har få­et, er kor­rekt. Jeg kan ik­ke yder­li­ge­re do­ku­men­te­re, at det på­ga­el­den­de fora­el­dre­par har få­et be­sked om ik­ke at måt­te med­brin­ge svi­ne­kød, og jeg bur­de der­for ik­ke ha­ve gen­gi­vet hi­sto­ri­en uden at ha­ve dob­belt­tjek­ket den med Aal­borg Kom­mu­ne,« sva­rer mi­ni­ste­ren BT i en mail.

Men hos den på­ga­el­den­de bør­ne­ha­ve kan per­so­na­let slet ik­ke gen­ken­de hi­sto­ri­en.

»Vi sa­et­ter tva­er­ti­mod en ae­re i ik­ke at gø­re for­skel og at in­klu­de­re al­le børn,« forta­el­ler en me­d­ar­bej­der fra Pile­ha­ven til Berlingske.

Anja Lundt­oft Thomsen un­drer sig nu over, at mi­ni­ste­ren i før­ste om­gang valg­te at forta­el­le hi­sto­ri­en, når hun nu ef­ter­føl­gen­de er­ken­der ik­ke at ha­ve do­ku­men­ta­tio­nen på plads.

»Jeg sy­nes, at det er un­der­ligt ba­re at tra­ek­ke hi­sto­ri­en til­ba­ge. Anek­do­ten er jo ble­vet for­talt, og hvem ved, hvor man­ge an­dre ste­der In­ger Støj­berg har for­talt det sam­me?

Det er selv­føl­ge­lig fint nok, at man bag­ef­ter si­ger und­skyld, men jeg sy­nes, at det er un­der en mi­ni­sters va­er­dig­hed at forta­el­le us­an­de hi­sto­ri­er,« forta­el­ler Anja Lundt­oft Thomsen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.