KAMP OM MIL­LIO

BT - - NYHEDER -

PEN­GE­TANK Ung­dom op­ly­ser vi­de­re, at de slet ik­ke kan kla­re sig uden sto­re til­skud fra DUF. I bund og grund har de me­re brug for pen­ge­ne, end de hu­ma­ni­ta­e­re or­ga­ni­sa­tio­ner, som og­så mod­ta­ger sto­re pri­va­te do­na­tio­ner, ly­der kri­tik­ken.

»Vi er gla­de for at få fle­re mid­ler. Vi er fi­nan­si­e­ret gen­nem DUF. Vi støt­ter den nye for­de­ling, for­di man for­sø­ger at fo­ku­se­re me­re på ak­ti­vi­tet. Når man ger­ne vil gi­ve no­get me­re til ung­doms­par­ti­er­ne, så er der et sted, der skal ska­e­res,« si­ger for­man­den for SFU Nan­na Bonde til BT. folk ik­ke støt­ter ung­doms­po­li­tik,« Si­ger Chris Preuss.

Alex Va­nop­slagh, der er for­mand for Li­be­ral Al­li­an­ces Ung­dom, sky­der på, at ca. ‘90 pct.’ af or­ga­ni­sa­tio­nens ‘øko­no­mi er ba­se­ret på DUF’.

»Vi er utro­ligt af­ha­en­gi­ge af dem. Det er jo he­le fun­da­men­tet for vo­res øko­no­mi,« si­ger Alex Va­nop­slagh. Pas­si­ve med­lem­mer En af må­der­ne, man kan sik­re sig en stor del af ka­gen, er, hvis man har man­ge med­lem­mer. Og en gen­nem­gang af fle­re par­ti­ers hjem­mesi­der vi­ser, at par­ti­er un­der­stre­ger, at man med et med­lem­skab sik­rer par­ti­et en del af ka­gen fra tips­mid­ler­ne. SFU la­eg­ger ik­ke fin­gre imel­lem og skri­ver di­rek­te, at ‘når du be­ta­ler 75 kr., er du med til at tra­ek­ke vo­res med­lem­stal op’.

»Man skal ik­ke mel­de sig ind, hvis man ik­ke er enig i vo­res po­li­tik,« si­ger SFU-for­mand Nan­na Bonde.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.