Kul­tur­mi­ni­ster af­vi­ser at blan­de sig

BT - - NYHEDER -

IN­GEN HJA­ELP TIL URK Ung­dom­mens Rø­de Kors ret­te­de ap­pel til kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der, i håb om at mi­ni­ste­ren vil­le un­der­sø­ge DUFs nye til­skud­s­reg­ler, men mi­ni­ste­ren af­vi­ser at blan­de sig. Da det stod klart, at Ung­dom­mens Rø­de Kors - URK - kun­ne ri­si­ke­re at mi­ste 1,9 mil­li­o­ner i støt­te fra Dansk Ung­doms Fa­el­les­råd med en ny og ud­ska­eldt for­de­lings­nøg­le, skrev den hu­ma­ni­ta­e­re or­ga­ni­sa­tion et brev til kul­tur­mi­ni­ste­ren for at få ham til at gri­be ind.

»Vi er der­for me­get forun­dre­de og be­kym­re­de over, at langt de fle­ste DUF-or­ga­ni­sa­tio­ner med de til­skud­s­reg­ler, der nu er sendt i hø­ring, får et stør­re el­ler stort set ua­en­dret år­ligt til­skud, mens de or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til for­mål at en­ga­ge­re de børn og un­ge, der står uden for fa­el­les­ska­bet i dag, står til at få va­e­sent­ligt rin­ge­re vil­kår. Der bli­ver der­med sendt et sig­nal om, at vo­res ar­bej­de ik­ke er li­ge så re­le­vant som ung­doms­par­ti­er­nes og spej­der­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes,« lød det i et brev fra Ung­dom­mens Rø­de Kors til kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der da­te­ret 8. de­cem­ber 2015.

For­de­lin­gen af tips­mid­ler­ne hø­rer un­der Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, og URKs håb var, at mi­ni­ste­ri­en vil­le vur­de­re de nye til­skud­s­reg­ler i DUF, som er sendt i hø­ring frem til 1. fe­bru­ar. Det af­vi­ser mi­ni­ste­ren i dag i et brev til URK.

»Det er DUF som jf. ud­lod­nings­lo­ven for­de­ler pulj­en til ung­doms­for­mål, ef­ter reg­ler som de fastsa­et­ter ef­ter god­ken­del­se i Tips­ung­doms­na­ev­net.

Det kan jeg som kul­tur­mi­ni­ster ik­ke blan­de mig i. Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et har imid­ler­tid ind­hen­tet en re­de­gø­rel­se fra DUF, som jeg har ved­lagt til je­res ori­en­te­ring.

Jeg for­står je­res be­kym­ring i for­hold til en aen­dring i til­skud­det fra DUF, men vil op­for­dre jer til at gø­re je­res hold­ning ga­el­den­de ved at ta­ge dis­kus­sio­nen med DUF og de øv­ri­ge med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner,« ly­der det fra Ber­tel Haar­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.