Mary og Mik­kel mod mob­ning

BT - - NYHEDER -

STØT­TE

En un­der­sø­gel­se fra Cen­ter for Ung­doms­stu­di­er vi­ser, at tre ud af ti børn, der går til en fri­tidsak­ti­vi­tet, har op­le­vet at bli­ve holdt uden­for, og hvert ot­ten­de barn er helt stop­pet til en fri­tidsak­ti­vi­tet på grund af mob­ning el­ler mi­striv­sel. Mik­kel Han­sen ken­der godt den hår­de to­ne:

»Jeg har selv op­le­vet, hvor sva­ert det kan va­e­re at fal­de til på et hold, når man er en af de yng­ste og mind­ste. Som barn har man brug for, at der er nog­le voks­ne, der støt­ter en i at si­ge fra og i at va­e­re en god hold­kam­me­rat.

Hånd­bold hand­ler om at ha­ve det sjovt og at va­e­re en del af et hold, og det må mob­ning al­drig stå i vej­en for,« si­ger Mik­kel Han­sen. Mary Fon­den står bag Mary Fon­den har si­den 2007 ar­bej­det med mob­ning og triv­sel som et af tre ind­sats­om­rå­der, og i 2013 lan­ce­re­de fon­den Klub­fi­du­sen til fod­bold i sam­ar­bej­de med Red Bar­net, DBU og TrygFon­den.

Med det nye sam­ar­bej­de mel­lem Mary Fon­den og MH24 bli­ver hånd­bol­den na­e­ste sports­gren, der la­eg­ger ba­ne til en triv­sels­ind­sats.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.