Så far­lig er han

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG for­kla­re­de TL, at han er vok­set op i et hjem na­er Aar­hus sam­men med tre sø­sken­de, men at han hav­de det sva­ert i barn­dom­men.

To gan­ge - da han var 10 og 12 år - blev han sendt på be­hand­lings­hjem for ad­fa­erds­van­ske­li­ge un­ge, og han kla­re­de sig ik­ke godt i sko­len.

»Jeg pas­se­de ik­ke ind no­gen ste­der,« har TL for­kla­ret, da han blev men­ta­lun­der­søgt. Be­gynd­te som 15-årig Han har og­så op­lyst, at han al­le­re­de i 15-år­sal­de­ren be­gynd­te at fan­ta­se­re seksu­elt om pi­ger på mel­lem fem og syv år, og at han nu kan se, at det var der, at han vi­ste de før­ste tegn på, at han er pa­edo­fil. Net­op or­det pa­edo­fil er TL ik­ke ban­ge for at bru­ge om sig selv.

»Han op­ly­ste ufortrø­de­nt, at han er pa­edo­fil,« la­e­ste an­kla­ge­ren op af men­taler­kla­e­rin­gen.

TL me­ner ik­ke, at han ska­der børn, for­di han er pa­edo­fil og vi­ser en seksu­el in­ter­es­se for dem. Un­der bå­de men­ta­lun­der­sø­gel­sen og rets­sa­gen har han sagt, at han me­ner, at rig­ti­ge pa­edo­fi­le ik­ke ska­der børn, men blot vi­ser dem, at voks­ne og børn godt kan ny­de de­res seksu­a­li­tet sam­men. En ud­ta­lel­se der får for­fat­te­ren af men­taler­kla­e­rin­gen til at kon­klu­de­re, at TL ’ik­ke vi­ser tegn på skyld el­ler skam’, og at ’han har ten­dens til at va­e­re an­svars­fra­la­eg­gen­de’. Retsla­e­ge­rå­dets ud­ta­lel­ser Net­op ri­si­ko­en for, at TL kan fin­de på igen at ud­sa­et­te børn for seksu­el­le over­greb er år­sa­gen til, at TL bør idøm­mes for­va­ring, frem­gik det af men­taler­kla­e­rin­gen.

Ved na­e­ste rets­mø­de - som af­hol­des på fre­dag - vil an­kla­ger Mor­ten Ras­mus­sen frem­la­eg­ge to ud­ta­lel­ser fra Retsla­e­ge­rå­det, som al­tid bli­ver hørt i sa­ger, hvor en for­va­rings­dom er på ta­le.

Der for­ven­tes at fal­de dom i sa­gen i be­gyn­del­sen af marts.

SA­GEN KORT I ju­ni 2014

An­hol­del­sen

blev 48-åri­ge TL an­holdt og sig­tet for at ha­ve be­gå­et seksu­el­le over­greb på fi­re børn i pe­ri­o­den 2008 til 2009. Of­re­ne er børn af en af hans ven­ner. Han tiltales des­u­den for at ha­ve va­e­ret en af ad­mi­ni­stra­to­rer­ne af de hem­me­li­ge, pa­edo­fi­le net­va­erk ’Ho­ar­ders Hell’ og ’The Love Zo­ne’.

ske­te ef­ter et tip fra uden­land­sk po­li­ti. TLs hjem i Ran­ders blev straks ransa­get, og der blev blandt an­det fun­det com­pu­ter­ud­styr, som var re­le­vant for sa­gen. Blandt be­vis­ma­te­ri­a­let i sa­gen er bil­le­der, som TL har ta­get, da han be­gik over­gre­be­ne på de fi­re børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.