Grov hu­mor til Gol­den Glo­be-pris­fest

BT - - NYHEDER -

FLA­BET VA­ERT Sved­per­ler­ne gl­in­se­de om kap med di­a­man­ter­ne til årets Gol­den Glo­be, der fandt sted nat­ten til i går. In­gen kun­ne nem­lig vi­de sig sik­re, da util­reg­ne­li­ge Ri­cky Ger­vais var ble­vet hy­ret til at va­e­re va­ert ved pris­ud­de­lin­gen igen. Og det end­da ef­ter den da­va­e­ren­de pra­esi­dent for bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Hol­lywood Foreign Press As­so­ci­a­tion kri­ti­se­re­de den kon­tro­ver­si­el­le ko­mi­ker for uter­li­ge ud­ta­lel­ser og per­son­li­ge pro­vo­ka­tio­ner om alt fra Char­lie She­ens ud­skej­el­ser til Scar­lett Jo­hans­sons jø­di­ske tro. Rev­sen­de Hol­lywood For­ud for ud­de­lin­gen svor den 54-åri­ge bri­ti­ske bal­la­de­ma­ger, at han ik­ke vil­le la­eg­ge låg på sin fan­de­ni­vold­ske fa­con, og det løf­te holdt han med fle­re rev­sen­de Hol­lywood-es­ka­pa­der.

»Jeg har for­an­dret mig. Ik­ke li­ge så me­get som Bru­ce Jen­ner - el­ler nu Cait­lyn Jen­ner. Hun er ble­vet en rol­lemo­del for trans­køn­ne­de og for at ned­bry­de ste­reo­ty­pe op­fat­tel­ser. Dog gjor­de hun ik­ke så me­get for op­fat­tel­sen af kvin­de­li­ge bi­li­ster,« sag­de han om den tid­li­ge­re OL-vin­der og tv-per­son­lig­hed, der var in­vol­ve­ret i en uagt­som dødsu­lyk­ke sid­ste år.

»Eva Longo­ria og Ame­ri­ca Fer­re­ra er ik­ke kun smuk­ke og dyg­ti­ge sku­e­spil­le­rin­der - de er og­så folk, som vo­res frem­ti­di­ge pra­esi­dent, Do­nald Trump, vil­le ud­vi­se med det sam­me,« sag­de han om de lat­i­na­me­ri­kan­ske film­stjer­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.