DMI vars­ler uhyg­ge­lig kold we­e­kend

BT - - NYHEDER -

UD­SIGT me­get sne der kom­mer til at lig­ge på jor­den rundt om­kring,« si­ger han.

»Og så skal det ind i mel­lem kla­re op om nat­ten, for så bli­ver det ret hur­tigt koldt de ste­der, hvor sne­en lig­ger.« Mest sne i vest Ge­ne­relt bli­ver det fra i dag blot kol­de­re og kol­de­re i lø­bet af ugen. Men i we­e­ken­den kul­mi­ne­rer det med mel­lem 8 og 13 gra­ders frost - lo­kalt end­nu kol­de­re. Hvor det bli­ver kol­dest, er end­nu sva­ert at spå om.

»Det, der kom­mer til at af­gø­re for­skel­len i tem­pe­ra­tur, er, hvor der lig­ger mest sne. Der er nok en ten­dens til, at det me­ste sne fal­der i den ve­st­li­ge og syd­li­ge del af lan­det, men til gen­ga­eld lig­ger de nord­li­ge eg­ne med Nord­jyl­land og Nord­s­ja­el­land ta­et­te­re på det, der er end­nu kol­de­re, nem­lig Sve­ri­ge. Så Nord­s­ja­el­land har go­de chan­cer for at kom­me op - el­ler ret­te­re ned - blandt de kol­de­ste ste­der,« for­kla­rer Frank Ni­el­sen.

Umid­del­bart ser det ud til, at vi går en me­get klar we­e­kend i mø­de. Og det be­ty­der der­med end­nu la­ve­re tem­pe­ra­tu­rer.

»Det be­ty­der me­get, om der lig­ger sne, men det be­ty­der og­så rig­tig me­get, om der er kig til stjer­ner­ne. Den sto­re ud­for­dring er så at fin­de ud af, hvor de hul­ler er. Det er lidt usik­kert indtil vi­de­re,« si­ger me­te­o­r­o­lo­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.