’ ’

BT - - NYHEDER -

go­de for­ud­sa­et­nin­ger for at be­hand­le flygt­nin­gebørn godt nok. Vi kan gø­re me­get me­re, og det skal vi ta­le om net­op nu, hvor vi står over for en for­dob­ling i an­tal­let af uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn. Vi har ik­ke haft så man­ge men­ne­sker på flugt i ver­den si­den An­den Ver­denskrig. Der­for kom­mer der fle­re børn her­til fra kon­flik­t­om­rå­der i Sy­ri­en, Af­g­ha­ni­stan og Eri­trea. I Af­g­ha­ni­stan er sik­ker­heds­si­tu­a­tio­nen dra­ma­tisk for­va­er­ret. Børn og un­ge dren­ge er ud­sat for tvangs­re­k­rut­te­ring til f.eks. Ta­le­ban, og fa­mi­li­er­ne øn­sker at sen­de de­res børn i sik­ker­hed.

VI HAR RIG­TIG

Børn og un­ge dren­ge er ud­sat for tvangs­re­k­rut­te­ring til f.eks. Ta­le­ban

til, at der kom­mer fle­re til Dan­mark i øje­blik­ket, er, at sven­sker­ne har luk­ket me­re ef­fek­tivt af, end vi har. Jeg me­ner, at vi bør ind­fø­re trans­por­tøransvar, som med stor sand­syn­lig­hed vil ha­ve en ef­fekt ift. hvor man­ge, der kom­mer. Jeg vil hel­ler ik­ke af­vi­se, at vi på sigt vil kig­ge på nog­le af de sa­er­li­ge for­de­le, som uledsa­ge­de min­dre­åri­ge har i dag. Vi er be­gyndt at kig­ge på, om det og­så skal va­e­re så­dan fremad­ret­tet.

EN AF ÅR­SA­GER­NE

en stop­per for, at fa­mi­li­er sen­der de­res børn til Eu­ro­pa . Vi så al­ler­helst, at der kom et asyl­stop i Dan­mark. Det vil fri­gø­re enor­me res­sour­cer her­hjem­me, som vi dels kan bru­ge på at gø­re ting i vo­res eget sam­fund og i hø­je­re grad bru­ge no­gen af dem i na­er­om­rå­der­ne og der­af må­l­ret­te en del af mid­ler­ne til børn og un­ge – det er jo ik­ke li­ge­frem be­ha­ge­ligt at se bil­le­der fra Sy­ri­en og Af­g­ha­ni­stan.

MAN BØR SA­ET­TE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.