Ja, flygt­nin­gebørn er un­der et hårdt pres

BT - - NYHEDER -

NI­ELS SVANKJAER CHRI­STI­AN­SEN

for et uledsa­get barn at ven­te 7-10 må­ne­der på at få de­res asylsag be­hand­let. Det sa­et­ter dem un­der et hårdt psy­kisk pres, at de mu­lig­vis skal hjem­sen­des, of­te til en usik­ker si­tu­a­tion. Det vil va­e­re en stor for­del for de børn og un­ge, at de me­get hur­ti­ge­re fik en vis­hed, så de kun­ne und­gå det her psy­ki­ske pres, mens de ven­ter på at få at vi de, o m de kan få en op­hold­stil­la­del­se el­ler ej. Det vil be­ty­de me­get, hvis de tid­li­ge­re kan kom­me i gang med at etab­le­re sig og ta­en­ke fremad og ta­en­ke lang­sig­tet. Et år i de­res liv er utro­ligt va­e­sent­ligt, for­di de er i den her un­ge al­der, hvor de ska­ber iden­ti­tet og op­byg­ger kom­pe­ten­cer, så det er vig­tigt, at de kom­mer så hur­tigt som mu­ligt igen­nem sy­ste­met. De har for­holds­vist travlt, hvis de skal nå der­hen, hvor de kan få en ung­doms­ud­dan­nel­se.

DET ER SVA­ERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.