Sort stjer­ne på him­me­len

BT - - NYHEDER -

Ne­kro­lo­ger på le­der- el­ler i hvert fald kom­men­tar­plads. Af Len­non’ske di­men­sio­ner. Ik­ke i sin for­bry­del­se, men al­li­ge­vel i sin plud­se­lig­hed. Og med en kraft sja­el­dent set. Et so­ci­alt me­di­esug in­de i com­pu­ter­ska­er­men, et kol­lek­tivt pend­ler­paf ved te­le­fo­ner­ne i mor­gen­tra­fik­ken, en ma­ve­pu­ster de fa­er­re­ste hav­de for­ven­tet tre da­ge ef­ter, at David Bowie send­te en dog visu­el sort stjer­ne på him­len som tit­len på sit 25. al­bum. Nu ved vi så, hvor han vil­le hen med tit­len, vi­deo­en og ly­rik­ken. Bla­ck­star.

PA­NE­LET Og kan vi så al­le sam­men hu­ske, hvor vi op­holdt os, da vi fik nyhe­den om David Bowies plud­se­li­ge far­vel?

FOR­TOLK­NIN­GEN KEN­DER EL­LERS in­gen en­de. Og har vel al­drig gjort det på David Bowie. Om­end åb­nin­gen af num­me­ret ’La­zarus’ på al­bum­met, der kom på ga­den i fre­dags, ik­ke lev­ner plads til lan­ge af­hand­lin­ger: ”Look up he­re, I’m in Hea­ven...” VI SKAL AL­LE dø en dag. David Bowie var må­ske én af dem, vi hav­de en for­mod­ning om, al­tid vil­le va­e­re der på trods af sin myto­lo­gi­ske af­stand og lan­ge pau­ser fra of­fent­lig­he­den. Af ud­se­en­de egent­lig al­drig en dag over 30. Må­ske bort­set fra vi­deo­ens let­te­re mor­bi­de leg med af­ske­den og på­min­del­sen om, at han na­er­me­de sig de 70 og igen­nem halvan­det år til al­les uvi­den­hed hav­de ka­em­pet en i sid­ste en­de for­ga­e­ves kamp mod can­ce­ren. Fra den ene dag til den tred­je for­s­vun­det for al­tid. Og sta­dig al­drig la­en­ge­re va­ek end en play­li­ste. Und­skyld, et kas­set­tebånd el­ler pla­de, en sing­le i vi­nyl. OG KAN VI så al­le sam­men hu­ske, hvor vi op­holdt os, da vi fik nyhe­den om David Bowies plud­se­li­ge far­vel som en an­den Ma­jor Tom uden for ra­ek­ke­vid­de et sted langt ud i rum­met og ’Gro­und con­trol, we ha­ve a pro­blem?’ Na­ep­pe, men vi var nok i na­er­he­den af Fa­ce­book, Twit­ter, bre­aking på dr.dk, bt.dk, eb.dk og midt i en slurk kaf­fe galt i hal­sen. Ik­ke no­get med at sid­de og ven­te på TV-Avi­sen el­ler na­e­ste dags klonk af typo­gra­fi på pa­pir i po­st­kas­sen. Na­eh, det er li­ge nu og her, David Ca­merons af­skedstwe­et, ro­ck­an­mel­der­nes po­e­ti­ske pa­tro­ner fra hof­ten på Fa­ce­book, ra­dio- og TV­sen­de­fla­der med et knips i min­de- og ma­ga­s­in­for­mat, og hvem kom­mer først. DEN MEDIEMODERNE NE­KRO­LOG er uden de­ad­li­ne. Kom­mer spon­tant og ud af det blå, som dø­den har det for uva­ne. For­pro­du­ce­re­de af slagsen

Kurt Las­sen, Hvor­for er syg­dom et ta­bu­belagt em­ne at ta­le om?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.