Og­så se­xover­gre i Mal­mø nytårsn

BT - - NYHEDER -

OVER­GREB fyr­va­er­ke­ri ef­ter dem. Det frem­går iføl­ge en rap­port, skri­ver Expres­sen.

»No­get, som stak ud i for­hold til tid­li­ge­re år, var, at et par hund­re­de, som jeg ser som ’uledsa­ge­de fra Af­g­ha­ni­stan’, drev om­kring i cen­trum og var stø­jen­de. I fle­re til­fa­el­de om­rin­ge­de dis­se sto­re grup­per isa­er be­ru­se­de pi­ger/kvin­der og foru­lem­pe­de dem. In­gen af gan­ge­ne blev no­gen an­meldt,« ly­der det i rap­por­ten, der er skre­vet af en fra Mal­mø Po­li­ti.

Ha­en­del­ser­ne skul­le ha­ve fun­det sted fle­re ste­der i by­en blandt an­det ved Kungs­par­ken og Cen­tral­sta­tio­nen.

Iføl­ge Lars För­stell, der er pres­se­me­d­ar­bej­der hos Mal­mø Po­li­ti, er rap­por­ten fra nytårsnat først ble­vet ind­le­ve­ret fre­dag den 8. ja­nu­ar, da me­d­ar­bej­de­ren har haft fri indtil da.

Han me­ner ik­ke, at no­gen fra po­li­ti­et har set over­gre­be­ne: Op­for­drer til at an­mel­de »Det er ik­ke sik­kert, at no­gen har det, for så hav­de man jo kun­net gri­be ind. Det hand­ler om ryg­ter,« vur­de­rer han. »Det me­ner jeg ik­ke. Jeg tror, at de fle­ste ma­end ger­ne vil va­e­re or­dent­li­ge men­ne­sker, ga­lan­te rid­de­re, der be­skyt­ter kvin­der, der kom­mer i kni­be. Der er selv­føl­ge­lig den und­ta­gel­se, hvor der er rig­tig man­ge ger­nings­ma­end, og det der­for er umu­ligt, men el­lers tror jeg så af­gjort, de vil.« Fo­to: Bax Lindhardt

I Kal­mar har po­li­ti­et op­for­dret bor­ger­ne til at an­mel­de, hvis de har va­e­ret ud­sat for den ty­pe seksu­el chi­ka­ne nytårsnat, men det er end­nu ik­ke sik­kert, at det sam­me vil ske i Mal­mø: Fo­kus på det­te fa­eno­men »Vi må se, om det bli­ver nød­ven­digt for os at gå ud med en ef­ter­lys­ning på, om no­gen har set el­ler hørt el­ler ved no­get om­kring den­ne sag. Det, vi kan gø­re nu, ud­over at ta­ge rap­por­ten I fle­re til­fa­el­de om­rin­ge­de dis­se sto­re grup­per isa­er be­ru­se­de pi­ger/kvin­der og foru­lem­pe­de dem. In­gen af gan­ge­ne blev no­gen an­meldt til ef­ter­ret­ning, er at ha­ve fo­kus på det­te fa­eno­men ved kom­men­de lej­lig­he­der, hvor der er sto­re fol­ke­ma­eng­der,« for­kla­rer För­stell til avi­sen.

Han til­fø­jer, at det ik­ke er en ty­pe over­greb, som man før har hørt ta­le om i by­en.

Søn­dag kom det frem, at po­li­ti­et i Sto­ck­holm hav­de for­ti­et en to år gam­mel sag med seksu­el­le kra­en­kel­ser mod helt un­ge pi­ger fo­re­ta­get af en grup­pe ud­la­en­din­ge un­der en ung­doms­festi­val.

»Vi bur­de helt be­stemt ha­ve skre­vet og for­talt det­te. Uden tvivl,« si­ger po­li­tiets pres­se­me­d­ar­bej­der Wolf Gyl­lan­der til Da­gens Nyhe­ter iføl­ge Ritzau. »Nej, ab­so­lut ik­ke. Jeg me­ner, man skal a men­lig­ning i for­hold til si­tu­a­tio­nen i Köln tør ta­le om kul­tur­for­skel­le og for­skel­le i o me­get mar­kan­te kul­tur­for­skel­le, når det g tor for ind­van­dre­re i Nord­vest.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.