Se­xis­me er et vok­sen­de pro­blem på Roskil­de

BT - - NYHEDER -

På festi­va­len i 2015 ind­led­tes en kampag­ne i sam­ar­bej­de med Eve­ry­day Se­xism Pro­ject, der op­for­dre­de de kvin­de­li­ge festi­val­ga­e­ster til at ta­le højt om de ube­ha­ge­li­ge ha­en­del­ser, de blev ud­sat for, og de­le det på de so­ci­a­le me­di­er un­der hash­tag­get #Se­xis­meRF15. Blev truk­ket med af to dren­ge Og plud­se­lig kom man­ge af de ube­ha­ge­li­ge hi­sto­ri­er fra festi­val­plad­sens nat­te­mør­ke frem i ly­set.

»På Roskil­de Festi­val 2015 op­le­ve­de jeg bå­de at bli­ve råbt ef­ter, pif­tet ef­ter, klap­pet i rø­ven og bli­ve truk­ket med af to fy­re, der ik­ke vil­le gi­ve slip på mig, selv om jeg prø­ve­de at vri­de mig løs og bad dem om at slip­pe mig, hvil­ket de ef­ter lidt tid en­de­lig gjor­de,« var et af ek­semp­ler­ne, mens et an­det lød:

»En mi­dal­dren­de her­re mas­tur­be­re­de til mig og nog­le ve­nin­der, der lå og slik­ke­de sol. Su­per gra­en­se­over­skri­den­de«.

Det er ha­en­del­ser, som of­te svøm­mer i gråzo­nen mel­lem at va­e­re me­re end en ba­ga­tel, men ik­ke slemt nok til en po­li­ti­an­mel­del­se. Der­for vil­le man­ge af hi­sto­ri­er­ne ik­ke va­e­re kom­met frem, hvis Roskil­de Festi­val ik­ke selv hav­de sat fo­kus på pro­ble­met, me­ner Chri­sti­na Bil­de.

»Ved at vi som festi­val åben­lyst ta­ger af­stand fra se­xis­me, er der og­så kom­met stør­re op­bak­ning til, at kvin­der si­ger fra. Og det gør de så i hø­je­re grad,« si­ger talskvin­den og un­der­stre­ger, at det der­for er sva­ert at si­ge, om stig­nin­gen skyl­des, at fle­re bli­ver kra­en­ket, el­ler at fle­re si­ger fra:

»Men det vig­tig­ste er, at vi nu kan gø­re no­get ved pro­ble­met.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.