E b at

BT - - NYHEDER -

ad­skil­le tin­ge­ne, for der er slet in­gen samn. Jeg sy­nes, det er synd, at så man­ge ik­ke op­dra­gel­se. J eg op­le­ver selv, at der er nog­le ga­el­der kvin­de­syn i mit ar­bej­de som men

PRI­VAT­FO­TO »Jeg sy­nes ge­ne­relt, at man er for dår­li­ge til at si­ge fra over for diskri­mi­na­tion ik­ke kun over for kvin­der men og­så over for flygt­nin­ge og mi­no­ri­te­ter. Det har jeg og­så selv op­le­vet som ho­mo­seksu­el. Men desva­er­re er by­li­vet me­get pra­e­get af fuld­skab og ver­bal ag­gres­sion. Af go­de grun­de me­gen for­sig­tig­hed, for­di der ik­ke skal me­get til, før ver­bal agres­sion bli­ver fy­sisk, og det vil man­ge ik­ke ri­si­ke­re.« FO­TO: BAX LINDHARDT Det ved jeg sim­pelt­hen ik­ke nok om. Jeg me­ner ge­ne­relt, vi er for­plig­tet til at hja­el­pe hin­an­den. Jeg me­ner, man skal blan­de sig, for et til­fa­el­de af over­greb mod kvin­der er selv­føl­ge­lig et til­fa­el­de for me­get. Jeg tror ge­ne­relt, at vi som dan­ske­re er en smu­le kon­flikt­sky. Jeg har op­le­vet fle­re epi­so­der, hvor folk ik­ke hja­el­per, folk, der har be­hov for det. FO­TO: LARS HELS­ING­HOF BA­EK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.