Nu er det DiCaprios tur

BT - - NYHEDER -

DA­GENS NAVN Han har va­e­ret no­mi­ne­ret ad­skil­li­ge gan­ge til en Oscar for sit sku­e­spil, men indtil vi­de­re er han gå­et tom­ha­en­det hjem hver ene­ste gang. Søn­dag af­ten vandt Hol­lywood­sku­e­spil­le­ren Leo­nar­do DiCaprio en Gol­den Glo­be som ’bed­ste sku­e­spil­ler’ for sit po­rtra­et af pels­hand­le­ren Hugh Glass i fil­men ’The Re­venant’.

Der­med har ’Ti­ta­nic’-sku­e­spil­le­ren en god chan­ce for og­så at hi­ve en Oscar-sta­tu­et­te med hjem se­ne­re på året.

Iføl­ge Claus Chri­sten­sen, der er che­fre­dak­tør på film­ma­ga­si­net Ek­ko, kan Gol­den Glo­be-ud­de­lin­gen nem­lig gi­ve en idé om, hvem der står godt til at vin­de en Oscar.

»Gol­den Glo­be har få­et en sa­er­lig po­si­tion, for­di den lig­ger så ta­et på Oscar-ud­de­lin­gen. Man si­ger, at der kan va­e­re en af­smit­ten­de ef­fekt,« si­ger han til Ritzau Fo­kus og un­der­stre­ger, at det ik­ke be­hø­ver at be­ty­de, at den sam­me vin­der ved beg­ge pris­ud­de­lin­ger.

Det er tred­je gang, at den 41-åri­ge stor­char­mør vin­der en Gol­den Glo­be, og Claus Chri­sten­sen spår og­så sku­e­spil­le­ren go­de chan­cer for at vin­de den pre­sti­ge­fyld­te Oscar-pris den­ne gang.

»Det er na­er­mest ble­vet en pin­lig vit­tig­hed, at han al­drig har vun­det en Oscar. Det er i den grad hans tur, og nu har han vir­ke­lig mu­lig­he­den, for han er jo ba­e­ren­de i den her film, og han le­ve­rer en stor pra­e­sta­tion. Han er tro­va­er­dig, og det vil over­ra­ske mig me­get, hvis han ik­ke en­der med at få en Oscar,« si­ger han.

Fil­m­eks­per­ten un­der­stre­ger, at sku­e­spil­le­ren ik­ke ba­re vil få pri­sen af med­li­den­hed, men for­di han har le­ve­ret en so­lid og sta­erk pra­e­sta­tion i fil­men. En af sin ge­ne­ra­tions sto­re »Ef­ter­hån­den er det na­er­mest ble­vet lidt skam­me­ligt, at han ik­ke har vun­det, for han er en af sin ge­ne­ra­tions sto­re Hol­lywood-sku­e­spil­le­re. Nu er chan­cen her så. Det er ik­ke en­gang så­dan, at man kan si­ge, at det er en ’trø­ste-Oscar’, for det er en stor og god pra­e­sta­tion. Men der er in­gen tvivl om, at han og­så vil ha­ve sym­pa­tien med sig.«

Selv om det og­så er stort at vin­de en Gol­den Glo­be, så er en Oscar den stør­ste ha­e­der, man kan få som sku­e­spil­ler.

»Oscar er langt stør­re, så der er va­e­sent­ligt me­re pre­sti­ge i at vin­de den. Der er og­så pre­sti­ge i Gol­den Glo­be, men i for­hold til Oscar er det en min­dre pris,« si­ger Claus Chri­sten­sen.

Oscar-no­mi­ne­rin­ger­ne af­slø­res tors­dag den 14. ja­nu­ar, og sel­ve pris­ud­de­lin­gen fin­der sted den 28. fe­bru­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.