Plan­lag­de dø­den som et kunstva­erk

BT - - DAVID BOWIE -

vil al­tid va­e­re med os, men nu er det pas­sen­de at gra­e­de,« sag­de To­ny Vi­scon­ti, der af go­de grun­de var dybt be­rørt. I me­re end 45 år har han kendt David Bowie som stjer­nens na­e­re ven og loy­a­le pro­du­cer. Fra Spa­ce Od­di­ty’ til ’Bla­ck­star’. Skul­le gø­res fa­er­digt hur­tigt Den navn­kun­di­ge pro­du­cer er en af de få uden for Bowies na­e­re fa­mi­lie­kreds, der har haft kend­skab til Bowies uhel­bre­de­li­ge syg­dom, men al­le­re­de sid­ste år an­ty­de­de Vi­scon­ti over for LA Ti­mes, at pro­duk­tio­nen af ’Bla­ck­star’ var ’et ra­es mod ti­den’, som han sag­de.

Den­gang var der ik­ke no­gen, der lag­de no­get sa­er­ligt i den be­ma­er­k­ning.

I dag er det klart, at det al­bum, som Vi­scon­ti pro­du­ce­re­de sam­men med Bowie skul­le gø­res fa­er­digt hur­tigt, for­di in­gen vid­ste, hvor lang tid der vil­le gå, før Bowie ik­ke selv vil­le va­e­re i stand til at syn­ge og spil­le me­re. El­ler om Bowie over­ho­ve­det vil­le va­e­re i li­ve, når hans sid­ste to­ner skul­le ud i ver­den. Hel­ler ik­ke meste­ren selv. Når man lyt­ter til Bowie sid­ste al­bum, er det ty­de­ligt, at Bowie er knu­sen­de klar over, at dø­den er ta­et på, og at han selv fo­re­gri­ber sin død på fle­re san­ge:

»Im dying to - I’m trying to,« syn­ger Bowie på ’Dol­lar Day’

»I know something is wrong, the pul­se re­turns the pro­di­gal sons. The bla­ck­out hearts, the flowe­red news. With skull de­signs upon my sho­es,« ly­der tek­sten på ’I Cant Gi­ve Eve­ryt­hing Away, og på sing­len ’La­zarus’ syn­ger Bowie:

’Se her­op - jeg er i him­len’. Sy­ge­seng iført ho­spi­tal­støj På vi­deo­en til sam­me sang lig­ger den 69-åri­ge san­ger i ho­spi­tal­støj i en sy­ge­seng og ryster med ga­ze­bind for an­sig­tet, der blø­der igen­nem ved øj­ne­ne.

»Han (Bowie) har al­tid gjort, hvad han vil­le. Og han har gjort det her på sin fa­con og på den bedst ta­en­ke­li­ge må­de. Hans død var ik­ke an­der­le­des end hans liv. Et kunstva­erk,« skri­ver To­ny Vi­scon­ti på Fa­ce­book, som sin per­son­li­ge hil­sen til de man­ge fans, der man­dag gik i sort over ta­bet af en af ver­dens stør­ste en­tertai­ne­re og po­p­mu­si­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.