Den mind­ste er den stør­ste

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG GIK I går i stå i tre mi­nut­ters tid, da en Fa­ce­book-de­ling hav­de til­budt mig at for­svin­de ind i en sam­men­klip­ning af fod­bold­spil­le­re, der smi­der den hår­de fa­ca­de og bli­ver blø­de men­ne­sker med fo­kus på at gø­re det rig­ti­ge me­re end på sig selv og pra­e­sta­tio­nen.

Det var tre go­de mi­nut­ter. Der blev bå­ret hunde ud af fod­bold­ba­ner og kram­met fans. Men jeg var isa­er vild med bra­si­li­an­ske Thi­a­go Silva, der tog sin tra­e­nings­trø­je af og lag­de den og et par var­me ha­en­der om skul­dre­ne på en ta­en­der­klapren­de lil­le dreng, der skul­le føl­ge ham ind på sta­dion.

Men et klip fra 2013, hvor en blind dreng, den­gang ni-åri­ge Ma­ma­dou La­mi­ne, mød­te de Bar­ce­lo­n­a­spil­le­re, som var hans ido­ler, kun­ne og­så no­get. Den lil­le dreng hav­de al­drig set no­gen af dem i vir­ke­lig­he­den, men gen­kend­te fle­re af Bar­ce­lo­na-stjer­ner­ne ale­ne ved at rø­re ved de­res krop og ho­ve­d­er.

En af dem var Lio­nel Mes­si, der brød ud i et stort smil og en ty­de­lig lyst til at gi­ve den lil­le fyr et kram. Den vi­deo kla­e­der Mes­si. Ik­ke for­di Mes­si, der i af­tes for fem­te gang i kar­ri­e­ren blev kå­ret til ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler, er et slemt ek­sem­pel på, at fod­bold­spil­le­re bli­ver ma­ski­nel­le – na­e­sten dø­de – i de­res ud­tryk.

Men selv Mes­si, der sta­dig er en af de spil­le­re, der fi­ne­st hol­der fast i drøm­me­bil­le­det af den gla­de drengs ube­kym­re­de leg med bol­den, er over åre­ne ble­vet ramt af den al­vor­lig­hed, han er om­gi­vet af.

Mes­si er og­så bil­le­det på, hvad sker, når man skal pra­este­re un­der et hyste­risk pres. Det har vi set, når han har ka­stet op un­der­vejs i kam­pe, for­di for­vent­nings­pres­set send­te ham ik­ke ba­re ud til, men ud over kval­me­gra­en­sen. JEG ER VILDT be­gej­stret for, at Lio­nel Mes­si i af­tes vandt Bal­lon d’Or-tit­len. Og selv om jeg sy­nes, det er me­get ri­me­ligt, at der kan va­e­re man­ge me­nin­ger om, hvad man skal va­eg­te, når man skal kå­re sport­s­folk, så hå­ber jeg ik­ke, at det­te valg va­ek­ker hver­ken de­bat el­ler pro­te­ster.

Vi ser al­tid i dis­se stem­me­af­giv­nin­ger nog­le helt spøj­se stem­me­sed­ler rundt om­kring. Vi ser ven­ner, der hja­el­per hin­an­den, ri­va­ler, der und­går hin­an­den, og nog­le der ba­re er na­e­sten fra for­stan­den. Sid­ste år stem­te de tre ty­ske­re, der kun­ne stem­me, kun på ty­ske­re. Erik Ham­rén stem­te på Zla­tan Ibra­him­ovic, og i år så vi, at Nor­ges lands­holds­an­fø­rer, Per Cil­jan Skjeld­bred, ik­ke fandt Mes­si va­er­dig til et ene­ste af hans po­int.

Vi le­ver med det, så la­en­ge det sto­re bil­le­de ik­ke for­styr­res.

Og vi for­sø­ger at le­ve med, at vi igen i år skul­le se Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Lio­nel Mes­si be­ha­en­digt – og blot­tet for al klas­se – und­gå at pla­ce­re ba­re én af de­res tre stem­mer på den an­den.

Når det går an, hand­ler det om, at ri­va­li­se­rin­gen med Cri­sti­a­no Ro­nal­do er halv­de­len af hi­sto­ri­en om Lio­nel Mes­si. Med pri­sen i af­tes tog han et vig­tigt sa­et i de­res ind­byr­des kap­pe­strid om, hvem der er størst i ver­den her.

Det er den mind­ste. Jeg er vildt be­gej­stret for, at Lio­nel Mes­si i af­tes vandt Bal­lon d’Or­tit­len. Og jeg hå­ber ik­ke, at det­te valg va­ek­ker hver­ken de­bat el­ler pro­te­ster

BENJA­MIN MUNK LUND, BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.