En hi­sto­risk han­del

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MIL­LI­O­NER­NE RUL­LER For ba­re et halvt år si­den blev Bru­nin­ho hen­tet fra 1. di­vi­sion og HB Kø­ge til FC Nord­s­ja­el­land for 1,8 mil­li­o­ner kro­ner. Nu, en for­ry­gen­de ef­ter­års­sa­e­son og ni Superliga-mål se­ne­re, sa­el­ger Farum-klub­ben sin top­sco­rer til den ki­ne­si­ske klub Gu­angzhou R & F. Men de gi­ver ham ik­ke va­ek. Slet ik­ke. Over 20 mil­li­o­ner kro­ner ta­ger tu­ren fra det sy­døst­li­ge Ki­na til det nord­s­ja­el­land­ske, når bra­si­li­a­ne­ren, der har va­e­ret igen­nem en van­vit­tig pris­ud­vik­ling, sa­et­ter sin kru­se­dul­le. en øko­no­misk ud­vik­ling, jeg ik­ke tror, ret man­ge har op­le­vet før,« fort­sa­et­ter han. Og­så Jo­hn sa­el­ges Sal­get kom­mer som en min­dre over­ra­skel­se net­op for­di, Bru­nin­ho blot har spen­de­ret seks må­ne­der i Farum. Des­u­den har FC Nord­s­ja­el­land net­op få­et nye in­ter­na­tio­na­le eje­re og ny tra­e­ner i Kas­per Hjul­mand, så et salg af ef­ter­å­rets bed­ste spil­ler lå ik­ke i kor­te­ne. Men nog­le gan­ge bli­ver til­bud­de­ne så sto­re, at det er umu­ligt at si­ge nej. Ik­ke mindst med hen­blik på frem­ti­den.

»Nu skal vi ik­ke ta­en­ke så me­get på spil­ler­salg me­re. Det har vi på plads for en pe­ri­o­de, og i ste­det kan vi ta­en­ke på at ud­vik­le hol­det og trup­pen. Det er jo frem­ra­gen­de,« si­ger Car­sten V. Jensen, der og­så er i fa­erd med at sen­de kant­spil­le­ren Jos­hua Jo­hn på lang­fart

»Vi har vo­res på plads for beg­ges ved­kom­men­de, så nu skal de ha­ve de­res eg­ne for­hold på plads. Skul­le det ske, har vi et øko­no­misk af­sa­et til det her pro­jekt, som er rig­tig po­si­tivt,« si­ger han.

Jos­hua Jo­hns kom­men­de ar­bejds­gi­ver er i skri­ven­de stund ukendt, men en tyr­kisk klub lig­ner et godt bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.