’HÅB­LØST AT FY­RE MIG’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FY­RIG OM FY­RING Tho­mas Frank har brugt sin vin­ter­fe­rie i New Ze­aland. Og gud­ske­lov for det, fri­stes man til at si­ge, for det har ik­ke al­tid va­e­ret li­ge rar la­es­ning for Brønd­by-tra­e­ne­ren den se­ne­ste må­neds tid. Tho­mas Franks frem­tid blev plud­se­lig et te­ma i slut­nin­gen af de­cem­ber, da Odd Gren­land-tra­e­ner Dag-Eilev Fagermo blev meldt op som et em­ne i Brønd­by. Det var lo­ka­la­vi­sen Te­le­marksa­visa, der skrev, at Brønd­by hav­de ta­get kon­takt til Odd Gren­land for at spør­ge ind til tra­e­ne­ren.

Det var så den vir­ke­lig­hed, Tho­mas Frank mød­te ind til, da han sam­men med si­ne Brønd­by­spil­le­re hav­de før­ste ar­bejds­dag ef­ter fe­ri­en i går på en sne­ramt tra­e­nings­ba­ne.

»Jeg prø­ve­de at hol­de mig ori­en­te­ret, men det var og­så dej­ligt ba­re at luk­ke lidt ned for det,« si­ger Tho­mas Frank.

»Jeg tror al­tid, der er ryg­ter i den­ne ver­den. Om det er spil­le­re ind el­ler ud el­ler tra­e­ne­re. Er det ik­ke så­dan, at jeg og to an­dre er dem, der har sid­det la­engst i de klub­ber, vi er i? Stå­le og Todd. Jeg tror, at vi al­le kan bli­ve eni­ge om, at det ene­ste, der vir­ker i den­ne fod­bold­ver­den, er kon­ti­nu­i­tet og tå­l­mo­dig­hed. Det ved vi al­le. Af en el­ler an­den pa­ra­doksal grund er der sta­dig en el­ler an­den lyst til at brin­ge ryg­ter i spil, når vi ved, at det ene­ste, der vir­ker, er det an­det (kon­ti­nu­i­tet og tå­l­mo­dig­hed, red.). Jeg for­hol­der mig til, at jeg står her li­ge nu. Jeg gla­e­der mig til at gi­ve maks. gas. Vi har le­ve­ret go­de for­år de sid­ste to år, jeg har va­e­ret her, og vi kom­mer til at le­ve­re et frem­ra­gen­de for­år igen.«

»De sid­ste tre år, jeg har va­e­ret her, har jeg nå­et alt det, jeg skal. Det gør vi og­så nu.«

Når top tre Jeg for­hol­der mig til, at jeg står her li­ge nu. Jeg gla­e­der mig til at gi­ve maks. gas. Vi har le­ve­ret go­de for­år de sid­ste to år, jeg har va­e­ret her, og vi kom­mer til at le­ve­re et frem­ra­gen­de for­år igen

»Nej, jeg vil si­ge, at jeg går ud fra, at det dag­li­ge ar­bej­de, jeg har med Tro­els og Jan og dem om­kring skul­le man ger­ne ha­ve en klar in­di­ka­tion af, hvor man står hen­ne. Det har jeg og­så. Og jeg står her i dag og har haft den før­ste tra­e­ning og gla­e­der mig til at gi­ve den maks. gas i for­å­ret.«

»Ud fra alt hvad jeg tror på, sy­nes jeg, at det vil­le va­e­re me­re end un­der­ligt. Ud fra alt det, som vi ved, der hol­der og vir­ker, vil det og­så va­e­re fuld­sta­en­dig håb­løst. Al­le ved, at det, der skal til over tid, er, at vi le­ve­rer det her. Al­le ved, hvor vi har va­e­ret hen­ne, og hvor vi er på vej hen. Al­le ved og­så, at for­vent­nin­ger­ne er ka­em­pe­sto­re og nog­le gan­ge ure­a­li­stisk sto­re. I var al­le sam­men med til at skri­ge os op til guld­fa­vo­rit­ter, da vi star­te­de op, hvor vi an­dre sag­de top tre. Og det når vi. Det er jeg ik­ke i tvivl om,« si­ger Tho­mas Frank.

»Tho­mas har for­må­et at for­me hol­det, som han ger­ne vil, og han har og­så ud­vik­let sig selv. Det går i den rig­ti­ge ret­ning. Han ved, hvad han vil. Han er me­re kon­tant nu. Det er po­si­tivt ment. Jeg sy­nes, det er gå­et fremad.« »Der skal ta­ges fat en gang imel­lem. Det er ik­ke kun her­u­de. Så­dan er det på al­le hold, jeg har spil­let på. Det er en del af ga­met. Det hand­ler om at ta­ge nog­le be­slut­nin­ger, som ik­ke al­tid er

ra­re.« »Jeg sy­nes, he­le snak­ken om Tho­mas er li­ge­gyl­dig. Jeg sy­nes, han er en fan­ta­stisk tra­e­ner, og han har be­stemt stor op­bak­ning fra he­le spil­ler­trup­pen. Så det er på in­gen må­der et te­ma i spil­ler­trup­pen el­ler an­dre ste­der i klub­ben, tror jeg.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.