Brønd­by ven­ter på Ag­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KON­TRAKT Der er di­a­log, og der er vil­je til me­re i for­hol­det mel­lem Brønd­by og Da­ni­el Ag­ger. Men til som­mer ud­lø­ber kon­trak­ten med Brønd­bys vi­ce­an­fø­rer og stør­ste pro­fil. Der­for er der alt­så nu mu­lig­hed for at sco­re sig en lands­holds­an­fø­rer gra­tis. Det er dog ik­ke der, man for­nem­mer, at Ag­ger er. Han er ik­ke på vej vi­de­re, men der­i­mod en mand, der ma­er­ker ef­ter i sig selv for at fin­de ud af, hvad krop­pen kan, og ho­ve­d­et vil. Brønd­by ved godt, hvad de vil. Vil ik­ke for­ce­re »Vi ved godt, at det er en spil­ler, der og­så er med til at til­tra­ek­ke an­dre. På den må­de vil vi hel­le­re kun­ne forta­el­le det (be­slut­ning om for­la­en­gel­se el­ler ej, red.) tid­li­ge­re end se­ne­re. Men vi vil ik­ke for­ce­re en be­slut­ning. Hvis den skal ta­ges, skal den ta­ges godt og grun­digt, så beg­ge par­ter er klar på den,« si­ger Tro­els Bech.

Li­ge nu er der alt­så di­a­log af den slags, som mest af alt lig­ner ufor­mel­le sam­ta­ler om, hvor­vidt Ag­ger kan se sig selv i Brønd­by ef­ter som­mer­fe­ri­en. Men Brønd­by-krum­tap­pen ved det ik­ke end­nu. Og det er der fle­re år­sa­ger til.

»Jeg ta­ger det stil­le og ro­ligt. Jeg har ik­ke travlt. Jeg sy­nes, det er spa­en­den­de her. Jeg vil ger­ne va­e­re en del af det her. Li­ge nu skal det va­e­re ly­sten, der dri­ver va­er­ket. Ly­sten til at spil­le fod­bold og til at yde det mak­si­ma­le. Jeg skal fø­le, at jeg bi­dra­ger med no­get. Det er det, jeg skal se over de na­e­ste par må­ne­der, om det er der,« si­ger Ag­ger.

’Nu må vi se’

»Det er det, jeg skal se. Det er og­så der­for, jeg ik­ke rig­tig er gå­et ind i no­gen form for snak el­ler be­slut­ning end­nu. Det ven­ter vi lidt med,« si­ger Brønd­by-for­sva­re­ren.

Der­for må Brønd­by-fans alt­så ven­te lidt end­nu på en af­kla­ring på Ag­gers frem­tid. Og det kun­ne alt­så ly­de som om, at der kan gå må­ne­der, før den be­slut­ning ta­ges. Det be­kym­rer ik­ke Brønd­by.

»Vi har den di­a­log med Da­ni­el, som jeg er tryg ved. Så må vi se, hvil­ken dag vi skal gi­ve en fa­el­les ud­mel­ding,« si­ger Tro­els Bech.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.