STJER­NE­REGN

BT - - 4 DAGE TIL EM I POLEN -

EM 2016

28 år 1,96 m 99 kg

Ven­stre ba­ck Pa­ris Saint-Ger­main

136/632 in­gen ved si­den af den dan­ske hard­hit­ter, når han ram­mer sit of­fen­si­ve top­ni­veau. Og det har han gjort i sto­re pe­ri­o­der i det­te ef­ter­år for Pa­ris SG - hans sta­tus som top­sco­rer i bå­de Cham­pions Le­ague og den fran­ske liga vid­ner om den fa­bel­ag­ti­ge halvsa­e­son, Han­sen har spil­let. Kan han ta­ge det spil med til EM, så kan Dan­mark gå en stor slut­run­de i mø­de i Po­len. Hans skud - med ka­em­pe kva­li­tet på al­le pa­ra­me­tre; kraft, pra­e­ci­sion og va­ri­a­tion - er vel sja­el­dent set skar­pe­re end i den­ne sa­e­son, og hans blik for med­spil­ler­ne i det etab­le­re­de an­greb og ev­nen til at fø­re bol­den frem i kon­tr­a­spil­let er uden si­destyk­ke. En på al­le må­der kom­plet an­grebs­spil­ler. Men der er dog sta­dig plads til for­bed­rin­ger i for­svars­spil­let. 25 år 1,93 m 90 kg

Play­ma­ker Veszprem

102/395

stør­ste stjer­ne, og han har med sit skif­te fra THW Ki­el til Veszprem i som­mer for­bed­ret fy­sik­ken, ef­ter han i fle­re år har ka­em­pet med ska­der på grund af det hår­de pro­gram i Bun­des­liga­en. Det kan vi­se sig at bli­ve en stor ge­vinst for Island, der er af­ha­en­gig af Pal­mars­sons magi, død­brin­gen­de skud og sto­re over­blik, hvis de skal le­ve­re over­ra­skel­sen og blan­de sig i kam­pen om en se­mi­fi­na­le­plads. 29 år 1,98 m 100 kg

Ven­stre ba­ck/play­ma­ker THW Ki­el 120/341

suc­ces, skal Jo­an Cañel­las spil­le op til sit bed­ste. Så sim­pelt er det i vir­ke­lig­he­den. Den al­si­di­ge span­ske bag­spil­ler er man­den, der kan af­gø­re kam­pe på egen hånd - spørg ba­re dan­sker­ne, der måt­te se Cañel­las ban­ke det af­gø­ren­de mål i kas­sen i sid­ste se­kund af VM-kvart­fi­na­len for et år si­den. Men det har dog hal­tet ge­val­digt for Jo­an Cañel­las indtil vi­de­re i den­ne sa­e­son i Ki­el, hvor han blot har sco­ret 50 mål i de før­ste 20 kam­pe. Det er un­der ni­veau, og han skal skrue kva­li­te­ten i vej­ret, hvis Spa­ni­en skal ind­fri drøm­me­ne om en EM-ti­tel. Men kom­mer det først til at kø­re for EM-top­sco­re­ren fra 2014, kan han med sit over­blik, tem­poskift, dril­ske skud og ev­ne til at kom­me på kant af mod­stan­der­nes for­svar bli­ve en af slut­run­dens stør­ste pro­fi­ler. 27 år 1,97 m 99 kg

Play­ma­ker THW Ki­el

153/497

bli­ver end­nu en gang alt­af­gø­ren­de for Bal­kan-na­tio­nens mu­lig­he­der for suc­ces. Hol­det skuf­fe­de for et år si­den til VM i Qa­tar, hvor det blev til en fem­te­plads, og in­tet ty­der på, at kro­a­ter­nes mand­skab skul­le va­e­re ble­vet skar­pe­re til EM i Po­len. Der­for kom­mer rig­tig me­get til at ha­en­ge på skul­dre­ne af Do­ma­goj Du­vnjak, der er hol­dets om­drej­nings­punkt i an­gre­bet og li­ge­le­des en helt cen­tral fi­gur i for­sva­ret, hvor han ta­ger et tungt sla­eb. Den kro­a­ti­ske ’Dunjak­ke’ spil­ler na­e­sten al­tid samt­li­ge 60 mi­nut­ter, og han er kil­de til evig uro for mod­stan­der­ne med sit ka­em­pe of­fen­si­ve re­per­toi­re,

der rum­mer stort set alt: 31 år 1,96 m 102 kg

Play­ma­ker/ven­stre ba­ck Pa­ris Saint-Ger­main

252/1028 na­er­mest uvir­ke var ga­rant for ov han ka­em­pe­de l hvor en mat­ch­fi hårdt på ham i som­me­ren styr­ke, der ver­dens be stør­ste­dele har vun­det Ka­ra­batic Mikk som afg for fy­sik be­ty­der, at ha ga­spe­da­len i af kon­kur­ren 31 år 2,02 m 110 kg

Ven­stre ba­ck/play­ma­ke Vi­ve Ki­el­ce

170/462 til at bim­le og hånd­bold­nør­de sig nav­net på dem, der de polsk EM-ti­te sto

k

uden er den flit­tig kan komm tid i spot­lys

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.