IS BAG BLO­DIG TE

BT - - NYHEDER -

TER­ROR dem. Selv om der i går var tvivl om ger­nings­man­dens iden­ti­tet, var der iføl­ge CNN og an­dre in­ter­na­tio­na­le me­di­er ik­ke tvivl om, at der var ta­le om end­nu en ter­r­orak­tion ud­ført af Is­la­misk Stat.

Og at an­gre­bet vi­ser, hvor sta­erk og ef­fek­tiv den mor­de­ri­ske ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion er, og hvor langt den når geo­gra­fisk.

»Dis­se ter­r­o­ri­sters mål er at ram­me sel­ve ci­vi­li­sa­tio­nen,« si­ger Tyr­ki­ets pre­mi­er­mi­ni­ster Ah­met Da­vu­tog­lu, der ef­ter an­gre­bet har talt i te­le­fon med den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel.

»An­gre­bet blev ud­ført af en selv­mord­s­bom­ber med sy­risk bag­grund,« si­ger Tyr­ki­ets pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan.

Den 28-åri­ge ger­nings­mand er ble­vet iden­ti­fi­ce­ret ud fra le­gem­s­de­le. Selv om han iføl­ge de tyr­ki­ske myn­dig­he­der var til­knyt­tet IS, har han ik­ke va­e­ret på ob­ser­va­tions­li­sten som ter­r­or­mista­enkt.

I mod­strid med pra­esi­den­tens op­lys­nin­ger ha­ev­der det tyr­ki­ske nyheds­bu­reau Do­gan, at der er ta­le om en navn­gi­ven per­son fra Sau­diAra­bi­en. Tro­e­de det var et jord­s­ka­elv Den kraf­ti­ge eks­plo­sion fik byg­nin­ger­ne til at ska­el­ve på Sul­ta­na­h­met­plad­sen, og am­bu­lan­cer og sik­ker­heds­styr­ker fyld­te hur­tigt om­rå­det.

»Jeg har al­drig hørt så høj en eks­plo­sion i mit liv. Og jeg var chokeret over at se turi­ster­ne fal­de til jor­den,« si­ger en 45-årig bu­tik­se­jer, Se­ner Oz­de­mir, til det tyr­ki­ske nyheds­bu­reau Ana­do­lu.

»Byg­nin­gen var ved at styr­te sam­men. Jeg tro­e­de, det var et jord­s­ka­elv,« si­ger et an­det øjen­vid­ne.

»Eks­plo­sio­nen var me­get kraf­tig. Vi ryste­de. Vi løb ud og så kro­p­s­de­le,« forta­el­ler en kvin­de, som ar­bej­der i en af de na­er­lig­gen­de an­tik­bu­tik­ker, til nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Ni af de dra­eb­te er ty­ske­re og en af de sår­e­de er nord­mand. Selv om Istan­bul og­så er et po­pu­la­ert rej­se­mål for dan­ske turi­ster, er der med stor sand­syn­lig­hed in­gen dan­ske­re blandt of­re­ne, op­ly­ser Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et til Ritzau.

Da­gen igen­nem har den dan­ske re­pra­e­sen­ta­tion i Tyr­ki­et un­der­søgt ho­spi­ta­ler og an­dre re­le­van­te ste­der for at af­da­ek­ke, om no­gen dan­ske­re er ramt. Det er der ik­ke.

Det vir­ker na­e­sten tragi­ko­misk, at Jeg har al­drig hørt så høj en eks­plo­sion i mit liv. Og jeg var chokeret over at se turi­ster­ne fal­de til jor­den det net­op er ty­ske­re, der bli­ver ramt, ef­ter at Tys­kland har ført den flygt­nin­ge­ven­lig­ste kurs i EU. Ik­ke et til­fa­el­de Men di­rek­tø­ren for in­ter­na­tio­nal sik­ker­hed i Asia-Pa­ci­fic Fo­un­da­tion, Sa­jjan Go­hel, me­ner ik­ke, det er et til­fa­el­de, at IS ram­mer en plads, der er et po­pu­la­ert turist­mål isa­er for ty-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.